University of Oulu

Yleisgeminaatio ja itämurteiden erikoisgeminaatio 9.-luokkalaisten torniolaisten puheessa

Saved in:
Author: Pääkkölä, Julia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001221062
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pääkkölä, 2020
Publish Date: 2020-01-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin tässä kandidaatintutkielmassani yleisgeminaatiota ja itämurteiden erikoisgeminaatiota 9.-luokkalaisten torniolaisten puheessa. Selvitän idiolekteittain, kuinka paljon kyseisiä geminaatioilmiöitä esiintyy 9.-luokkalaisten torniolaisten puheessa. Tutkin, missä konsonanteissa ja tavuasemissa yleisgeminaatiota esiintyy herkimmin. Tarkastelen myös geminaatiotapausten ketjuuntumista eli esiintymistä peräkkäin samassa lausumassa. Sivuan tutkimuksessani myös jälkitavujen vokaalienvälisen h:n ja sen assimilaatiomuotojen esiintymistä. Tutkimusaineistooni sisältyy neljä torniolaisten 9.-luokkalaisten parikeskustelua. Olen kerännyt aineiston torniolaiselta yläkoululta syksyllä 2019. Tutkin tässä kandidaatintutkielmassa torniolaisten nuorten puhetta, koska haluan saada tietoa siitä, millaista puhekieli Torniossa nykyään on. Käytän tutkimuksessani kvantitatiivista metodia, koska lasken, kuinka paljon aineistossani esiintyy yleisgeminaatiota ja itämurteiden erikoisgeminaatiota suhteessa siihen, kuinka paljon niitä voisi esiintyä. Tutkimukseni on myös kvalitatiivista, sillä tarkastelen esimerkiksi sosiaalisten muuttujien vaikutusta puheeseen. Hypoteesini mukaan yleisgeminaatiota esiintyy aineistossani paljon. Erikoisgeminaation esiintymismäärästä en ole tehnyt tarkkaa hypoteesia, sillä kyseistä murrepiirrettä ei ole tietääkseni aiemmin tutkittu Torniosta. Hypoteesini toteutuu osittain, sillä yleisgeminaatiota esiintyy aineistossani runsaasti, mutta kuitenkin noin yksi kolmasosaa vähemmän kuin aiemmissa tutkimuksissa Tornion taajama-alueelta, Alatorniolta. Itämurteiden erikoisgeminaatiota esiintyy aineistossani vain muutama prosentti, mikä on odotettua, koska se ei ole alueella tyypillinen murrepiirre. Yllättävää on se, että koko elämänsä Torniossa asuneilla nuorilla yleisgeminaatiota esiintyy vähiten niihin informantteihin verrattuna, jotka ovat asuneet useilla paikkakunnilla. Arvelen, että tähän on voinut vaikuttaa se, että muualla asuneet ovat tietoisempia useista murteista, ja täten he voivat valikoida puheeseensa tiettyjä murrepiirteitä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Julia Pääkkölä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.