University of Oulu

Sisäinen tarkastus pienissä ja keskisuurissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä

Saved in:
Author: Pennanen, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001241080
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Pennanen, 2020
Publish Date: 2020-01-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kantola, Hannele
Reviewer: Rossi, Anna
Kantola, Hannele
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradussa käsitellään sisäisen tarkastuksen järjestämistä. Ensimmäisenä tutkimusongelmana on: millä tavalla suomalaiset pienet ja keskisuuret pörssiyhtiöt ovat järjestäneet sisäisen tarkastuksen. Tällä selvitetään, ovatko yhtiöt järjestäneet sisäisen tarkastuksen oman organisaation sisällä tai käyttäneet ulkopuolista asiantuntemusta sisäisen tarkastuksen järjestämisessä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, lisääkö yrityksen suurempi koko, ulkomainen omistus tai kasvu sekä parempi kannattavuus tai vakavaraisuus sisäistä tarkastusta. Pro gradussa tutkitaan myös, onko tarkastusvaliokunnalla vaikutusta sisäiseen tarkastukseen ja millaisia eroja sisäisen tarkastuksen järjestämisessä on eri toimialojen välillä.

Pro gradun empiirisessä osiossa perehdytään sisäisen tarkastuksen taustaan ja tarkoitukseen sekä sisäisen tarkastuksen toiminnon rooliin organisaatiossa. Lisäksi empiirisessä osiossa käsitellään sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja ja eri vaihtoehtoja sisäisen tarkastuksen toteuttamiseen. Tutkimus kohdistuu suomalaisiin Nasdaq Helsinki Oy listalla listattuihin yrityksiin, niin että suurimmat yhtiöt on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, koska halutaan selvittää pienten ja keskisuurten yhtiöiden sisäistä tarkastusta. Tutkimuksen aineiston keräys toteutetaan, julkisesti saatavilla olevista, yhtiöiden julkaisemista raporteista. Aineistoa käsitellään Microsoft Excelin avulla ja tilastolliset testit suoritetaan IBM SPSS Statistics 25 -ohjelmalla. Sisäisen tarkastuksen järjestämiseen vaikuttavia tekijöitä analysoidaan logistisen regressioanalyysin avulla.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yrityksen koolla ja tarkastusvaliokunnan olemassaololla on positiivinen vaikutus sisäisen tarkastuksen järjestämiseen. Tämän pro gradun tutkimustuloksia verratessa Rönkön, Paanasen ja Vakkurin (2018) tutkimukseen, jossa tutkittiin suomalaisten pörssiyhtiöiden sisäistä tarkastusta vuoden 2012 tiedoilla, voidaan todeta suomalaisten pienten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden sisäisen tarkastuksen järjestämisen lisääntyneen viime vuosina. Pienet yhtiöt järjestävät sisäisen tarkastuksen useammin ulkoistettuna palveluna, kun taas keskisuuret yhtiöt suosivat omaa sisäistä tarkastusta. Toimialatarkastelu osoittaa, että terveydenhuoltoalalla sisäinen tarkastus on muita toimialoja yleisempää.

Tämän pro gradun tutkimustulokset voidaan yleistää muihin samankaltaisella markkinapaikalla listattuihin yhtiöihin, kun lainsäädäntö ja markkinapaikan säännöt ovat yhteneväiset.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Pennanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.