University of Oulu

”Noloja, kun esittää kovista” : kriittinen diskurssianalyysi ryhmien nimeämisestä lukion ensimmäisellä luokalla

Saved in:
Author: Vuotikka, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002041110
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Vuotikka, 2020
Publish Date: 2020-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani perehdyn lukiolaisten ryhmien nimeämiseen ja nimeämisistä aktivoituviin identiteetti- ja koululaisdiskursseihin. Tutkimusaineiston keräsin erään oululaisen lukion ensimmäisen vuoden äidinkielen- ja kirjallisuuden kurssin opiskelijoilta lokakuussa 2019. Tutkimusotoksen valinnassa oletan, että ensimmäisen vuoden opiskelijat nimeävät ryhmiä enemmän kuin vanhemmat opiskelijat. Aineistonkeruumetodina käytin kaksiosaista kyselylomaketta, joka sisälsi sekä tuotto- että vaihtoehtotehtäviä. Haastattelutilanteen suoritin paikan päällä lukiossa ja kyselylomake on paperimuotoinen. Aineistoni koostuu yhteensä 45 lomakkeesta. Tutkielmani teoreettinen viitekehys on kriittinen diskurssianalyysi. Hyödynnän aineiston analysoimisessa erityisesti Norman Fairclough’n näkemyksiä kriittisestä diskurssintutkimuksesta. Olen tutkielmassani luokitellut opiskelijoiden antamia ryhmien nimeämisiä yläkategorioihin sekä nimeämisistä aktivoituviin aladiskursseihin. Olen tarkastellut diskursseja aktivoivia nimeämisiä sekä nimeämisen kirjoitusasun että merkityksen kautta. Aineistosta olen poiminut selkeimmiksi valta-, tarvitsemis- ja sukupuolidiskurssin. Aineiston perusteella tutkimusotoksen keskuudessa ilmenee nimeämisiä, jotka osoittavat ryhmän paikan koulun hierarkiassa. Nimeämisissä näkyy sekä yksilön oma arvomaailma nimettyä ryhmää kohtaan että yleinen näkemys ryhmän asettumisesta hierarkiaan. Aineistossa esiintyy myös nimeämisiä, jotka ovat syntyneet huomioista liittyen asioihin, joita ryhmät tuovat kouluympäristöön. Kouluympäristössä työrauha ja positiivinen ilmapiiri koetaan tarpeelliseksi, kun taas häiritseminen ja auktoriteettien vastustaminen tulkitaan haitalliseksi. Ympäristöön vaikuttavat asiat, kuten käyttäytyminen, näkyvät ryhmien nimeämisessä positiivisena tai negatiivisena latauksena. Olen eritellyt myös sukupuolidiskurssia aktivoivat nimeämiset omaan ryhmäänsä. Sukupuoli osana ryhmän nimeämistä aktivoi diskurssia ja herättää mielikuvia tietynlaisista ryhmään kuuluvista ihmisistä. Tutkielmani tulokset edustavat yhden otoksen mielikuvia koulussa esiintyvistä ryhmistä, mutta tutkimukseni osoittaa, että kouluissa vallitsee sekä hierarkiaa että ryhmien luokittelua ja nimeämistä. Aineistosta selviää, että nimeämiset ovat joissain määrin kytköksissä ympäristöön, johon kuuluvat aika ja trendit. Tutkimukseni tulokset auttavat hahmottamaan paremmin koulumaailmaa opiskelijan näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Vuotikka, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.