University of Oulu

Lasten ja nuorten osallisuus oppituntien ulkopuolisessa liikunnassa

Saved in:
Author: Nurmela, Laura1; Nurmos, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002061122
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Nurmela; I. Nurmos, 2020
Publish Date: 2020-02-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena oli tarkastella peruskouluikäisten lasten ja nuorten osallisuutta välitunneilla, liikuntakerhoissa sekä muussa koulupäivän aikaisessa ohjatussa liikunnassa. Taustalla on huoli lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuuden on vähentymisestä, ja lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen nähdään joidenkin näkemysten mukaan yhtenä keinona liikunnan lisäämiseksi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet painottavat oppilaiden oikeutta osallisuuteen oman sekä yhteisen koulutyön suhteen.

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millainen koulun toimintakulttuuri edistää oppilaiden osallisuutta oppituntien ulkopuolisessa liikunnassa, sekä miten osallisuuden tunne ja kokemukset ilmenevät liikunnasta saaduissa kokemuksissa. Lisäksi tutkielmassa tarkasteltiin, miten välituntiliikuntaa, liikuntakerhoja ja muuta koulupäivän aikaista ohjattua liikuntaa on hyödynnetty lasten ja nuorten osallisuuden edistämisessä.

Kirjallisuuskatsauksena toteutettu tutkielma osoittaa, että koulun toimintakulttuurissa keskeistä on liikkumiseen ja osallisuuteen kannustava ja sen mahdollistava ilmapiiri. Sen lisäksi henkilökunnan asenteet ovat merkittävässä asemassa osallisuuden edistämisessä. Koulun liikunnallisella ja osallisuutta edistävällä toimintakulttuurilla on vaikutusta siihen, millaisia kokemuksia oppilaat saavat liikkumisesta sekä millaiseksi he kokevat oman asemansa kouluyhteisössä. Osallisuuden kokemusten myötä lasten ja nuorten kokemukset kuulemisesta, vastuullisuudesta ja tasavertaisuudesta voivat edistää heidän hyvinvointiaan ja halua osallistua liikunnalliseen toimintaan tulevaisuudessa.

Oppilaiden osallisuutta välituntitoiminnan näkökulmasta on tutkittu enemmän kuin liikuntakerhojen tai muun koulupäivän aikaisen ohjatun liikunnan näkökulmista. Oppituntien ulkopuolisen liikunnan suunnittelu ja toteutus voivat edistää oppilaiden osallisuuden tunnetta ja kokemuksia, mutta yhteyttä ei voida suoraan todeta. Tutkielma osoittaa, että osallisuus on vaikeasti tarkasteltava aihe, sillä osallisuus on yksilön subjektiivinen kokemus toiminnasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Nurmela; Iida Nurmos, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.