University of Oulu

Miten tukea oppimismotivaatiota positiivisen pedagogiikan avulla?

Saved in:
Author: Nurmento, Vilja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002111129
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Nurmento, 2020
Publish Date: 2020-02-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä on kvalitatiivinen tutkimus, jonka tutkimusmenetelmänä toimii integroiva kirjallisuuskatsaus. Tutkimus pyrkii selvittämään mitä positiivinen pedagogiikka ja oppimismotivaatio käsitteellisesti tarkoittavat. Käsitteiden kautta pyritään myös teoreettisesti vastaamaan tutkimuskysymykseen, miten oppimismotivaatiota voitaisiin tukea positiivisen pedagogiikan menetelmiä hyödyntämällä. Positiivisen pedagogiikan ollessa uusi tieteenala, ei tutkimustuloksia aiheesta ole paljolti julkaistu. Tämän tutkimuksen tavoite onkin tuottaa lisää tietoa aiheesta.

Positiivinen psykologia pyrkii vahvistamaan yksilöiden olemassa olevaa hyvinvointia ongelmiin keskittymisen sijaan. Sen teoria pohjautuu sosiaalisiin yhteisöihin ja instituutioihin, yksilökohtaisiin kokemuksiin sekä luonteenvahvuuksiin ja hyveisiin. Hyveisiin kuuluvat viisaus, rohkeus, kohtuullisuus, henkisyys, oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys sekä näiden alle lukeutuvat 24 eri luonteenvahvuutta. Positiivinen pedagogiikka on positiivisen psykologian menetelmien hyödyntämistä kasvatuksen kontekstissa. Kasvatuksessa sen pääajatuksiksi muodostuu viisi aspektia. Nämä ovat yhteisöllinen ja myönteinen toimintakulttuuri, lapsilähtöisyys, myönteisten tunteiden hyödyntäminen voimavaroina, kasvatuskumppanuus sekä vahvuudet ja hyveet. PERMA- teorian valossa positiivista pedagogiikkaa hyödynnetään käytännössä vahvistamalla myönteisiä tunteita, antamalla arvo ihmissuhteille, vahvistamalla yksilön sitoutuneisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia sekä tukemalla tavoitteiden saavuttamista.

Motivaatio koostuu yhtäaikaisesti vaikuttavista yksittäisistä motiiveista, jotka määrittävät yksilön tarpeita ja haluja. Motivaatio voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Motivaatio on tila, joka määrittää tavoitellaanko jotain asiaa, vältelläänkö sitä vai vain ylläpidetään. Motivaatio vaikuttaa kaiken toiminnan taustalla, vastaten kysymyksiin miksi, mitä ja miten. Oppimismotivaatio vastaa samoihin kysymyksiin mutta kasvatuksen ja uuden oppimisen näkökulmasta. Oppimismotivaatio ei kuvasta vain virallisissa opiskeluympäristöissä tapahtuvaa motivoitumista, vaan myös yleistä uuden oppimista ja siihen motivoitumista. Oppimismotivaatiota tarkastellaan eri motivaatioteorioiden pohjalta. Tässä tutkimuksessa tarkastelussa on odotusarvoteoria, kiinnostusteoria, itsemääräämisteoria ja tavoiteorientaatioteoria.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vilja Nurmento, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.