University of Oulu

Inkluusio varhaiskasvatuksen näkökulmasta

Saved in:
Author: Kallio, Wilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002111130
Language: Finnish
Published: Oulu : W. Kallio, 2020
Publish Date: 2020-02-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani käsittelee inkluusiota varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Tavoitteena on vastata kysymykseen, mitä inkluusio tarkoittaa varhaiskasvatuksessa. Sen lisäksi tavoitteena on nostaa esiin aikaisemmasta kirjallisuudesta myönteisiä ja kielteisiä tekijöitä inkluusioon liittyen. Inkluusio on ajankohtainen ja paljon keskustelua herättävä aihe. Inkluusiosta ja sen toteutumisesta puhutaan paljon koulun puolella. Sen vuoksi haluan tutkielmassani nostaa esiin asioita varhaiskasvatuksen näkökulmasta, koska niistä pitäisi puhua enemmän.

Tutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, koska sen avulla tehdään tutkimusta tutkimuksesta ja voidaan muodostaa kokonaiskuva valitusta aiheesta. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan myös havaita ongelmakohtia tai kuvata valitun asian historiallista kehitystä. Tavoitteena on nostaa esiin mahdollisia kehittämistä vaativia asioita. Keskeiset käsitteet työssäni on segregaatio, integraatio ja inkluusio. Käsitteiden kautta tuon esiin historiallisen kehityksen.

Aineiston perusteella selvisi, että inkluusiota toteutetaan päiväkodeissa inklusiivisen varhaiskasvatuksen kautta. Inkluusio on mainittu varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, mutta sitä ei ole sen tarkemmin määritelty. Siellä kuitenkin mainitaan, että varhaiskasvatusta tulee kehittää niin, että jokainen lapsi voi osallistua siihen tuen tarpeesta riippumatta. Aikaisemmasta kirjallisuudesta löytyi sekä myönteisiä että kielteisiä tekijöitä. Kielteisiä tekijöitä nousi enemmän esiin käytännön näkökulmasta.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että inkluusiota tulee tutkia enemmän varhaiskasvatuksen parissa. Ihmisillä näyttää olevan erilaisia käsityksiä inkluusion merkityksestä ja siitä, miten sitä toteutetaan. Lähtökohdat inkluusion toteuttamiseen ovat hyvät, mutta töitä on tehtävä vielä paljon. Aineistosta ilmenee, että tarvitaan enemmän resursseja inkluusion toteuttamiseen. Resurssien lisäksi tarvitaan jokaisen työntekijän työpanos lapsen edun saavuttamiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Wilma Kallio, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.