University of Oulu

Kukin parhaan kykynsä mukaan : johtajuuteen liittyvät roolit ja kokemukset tieto- ja informaatioalan palveluja tuottavissa organisaatioissa

Saved in:
Author: Ainali, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 119
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002131135
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ainali, 2020
Publish Date: 2020-02-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hirvonen, Noora
Reviewer: Hirvonen, Noora
Suorsa, Anna
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen tieto- ja informaatioalan palveluja tuottavissa organisaatioissa harjoitettua esimiestyötä siihen kuuluvien tehtävien ja roolien, sekä esimiesten henkilökohtaisten kokemusten kautta. Tavoitteenani on tutkia, minkälaisten käytännön toimien ja roolien varaan johtajuus rakentuu — ja millaisia ajatuksia sekä tunteita johtajuus aseman harjoittajissa herättää. Keräsin tutkimuksen laadullisen aineiston puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla kevättalven 2017 aikana. Haastateltavia oli yhteensä kahdeksan kirjastoalan esimiestä eri puolella Suomea. Teemoittelin litteroidun haastatteluaineiston sisällönanalyysin vaikutteita ja temaattista analyysia hyödyntäen seuraaviin kategorioihin: haastateltavan tausta ja työhistoria, johtajaksi pääsy, työn sisältö, siinä esiintyvät ongelmat, työn parhaat puolet sekä johtajuus. Viimeksi mainittuun kokonaisuuteen liittyvät haastateltavien käsitykset hyvästä ja huonosta johtajuudesta, sekä johtajalta vaadittavat ominaisuudet.

Tuloksista ilmeni, että työhön liittyvät roolit ja tehtäväkokonaisuudet vastaavat pitkälti Fayolin esityksiä johtajan työtehtävistä, sekä Mintzbergin määrittelemiä perustehtäviä ja rooleja päätöksentekoon, henkilösuhteisiin ja tietoon liittyvissä roolikokonaisuuksissa. Johtamistyön pyrkimyksenä on taata organisaation kilpailukyky, palvelujen säilyvyys ja menestyvä kehitys kaikilla toiminnan osa-alueilla. Tältä osin nykypäivän johtajuus vastaa verrattain hyvin vanhoja malleja. Kun näitä määritelmiä verrataan keräämääni aineistoon, voidaan johtajan työhön kuuluvista rooleista muodostaa laajempia toiminnallisia kokonaisuuksia. Näin syntyivät yhdistäjän ja mahdollistajan sekä luotsaajan, sekä ratkaisijan roolit.

Mitä roolien sisältöön tulee, johtajan työ on monipuolista ja useita eri tehtäviä käsittävää. Tällöin työpäivän sisällön ennakoiminen on haastavaa — vaikkakin jonkinlainen vuosikello on mahdollista hahmottaa. Tehtävistä korostuvat arjen ongelmanratkaisun lisäksi resursointi, budjetointi ja henkilöstöhallinnolliset vastuut sekä vuorovaikutus ja suhteiden hoito. Suurimpia haasteita ovat henkilöstöresurssien riittävyys sekä eri vastuiden välisen tasapainon löytäminen. Huomattavaa kuitenkin on, että merkittävä osa haastateltavista vastusti ongelma-termin käyttöä työn haasteista puhuttaessa. Haastavat tilanteet ovat arjen realiteetti, jotka täytyy hyväksyä ja ratkaista jäämättä niihin kiinni. Lisäksi johtajan asema on usein luontevaksi koettu, toisinaan jopa tavoiteltu tehtävä. Kaiken kaikkiaan haastateltavat näkevät työn vaativana, mutta antoisana. Moni haastateltava kuvailikin nauttivansa erityisesti työn ihmisläheisyydestä, ratkaisujen löytämisestä ja asioiden viemisestä eteenpäin. Kehitys ja muutos ovat voimavara, joka voidaan nähdä innostavana osana työtä.

Jatkotutkimuksella voitaisiin selvittää, pätevätkö nämä tulokset laajemmassakin mittakaavassa. Muita mahdollisia aiheita ovat alaisten näkemykset johtajan roolista, sekä alaisten ja esimiesten johtajuuteen liittämien käsitysten vertaileminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Ainali, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.