University of Oulu

Lasten tunnesäätelytaitojen kehittyminen ja niiden tukeminen esi- ja alkuopetuksessa

Saved in:
Author: Jutila, Kristiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002151145
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Jutila, 2020
Publish Date: 2020-02-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on perehtyä esi- ja alkuopetusikäisten lasten tunnesäätelytaitoihin, niiden kehittymiseen ja tukemiseen peruskoulun alkuvaiheessa. Tavoitteena on tiivistää aiempien tutkimuksien tuloksia ja muodostaa kattava kuva aiheesta. Aiheen tutkiminen on tärkeää, koska kasvattajalla on suuri merkitys pienten lasten tunnesäätelytaitojen kehittymiselle. Esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla ei ole vielä riittäviä kykyjä säädellä tunteitaan, joten opettajan aktiivinen puuttuminen lasten toimintaan erityisesti haastavissa tilanteissa on tärkeää. Tunteiden säätelytaitojen vaikutukset lapsen elämään ovat merkittävät. Siksi niiden oppimisen merkitys on nostettu esille myös valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa, ja aihe on saanut myös mediahuomiota.

Tunteiden säätelyllä tarkoitetaan yksilön kykyä hallita omia tunteitaan, niiden kestoa ja voimakkuutta sekä ilmaisua. Taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Erityisesti varhaislapsuuden kiintymyssuhteella on merkitystä asianmukaisen säätelyn oppimiseen. Koulussa tunnesäätelytaidoilla on vaikutusta vertaissuhteiden muodostumiseen ja oppimisen tehokkuuteen. Heikot tunnesäätelytaidot näkyvät koulussa esimerkiksi oppimisen vaikeuksina. Lasten kyvyt säädellä tunteitaan haastavissa tilanteissa koulussa ovat vaihtelevia, joten opettajan tuki ja positiivinen palaute ovat tärkeitä. Käytännössä opettaja voi auttaa tunnesäätelyn oppimista myös omalla esimerkillään ja rohkaisemalla lapsia puhumaan tunteistaan.

Työ on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistona hyödynnetään suomalaista ja kansainvälistä tutkimukseen perustuvaa kirjallisuutta ja vertaisarvioituja artikkeleita. Ensimmäinen tutkimuskysymys tarkastelee, millaisia esi- ja alkuopetusikäisten lasten tunnesäätelytaidot ovat ja miten ne kehittyvät. Toisen kysymyksen pohjalta tutkitaan, miten tunnesäätelytaitoja voidaan tukea peruskoulun alkuvaiheessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kristiina Jutila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.