University of Oulu

Tunteiden vapautustekniikka (EFT) vaikutukset : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Lopina, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002151150
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lopina, 2020
Publish Date: 2020-02-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyngäs, Helvi
Reviewer: Kyngäs, Helvi
Kaakinen, Pirjo
Description:

Tiivistelmä

Opinnäytetyön tarkoitus oli kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, mitä tulosmuuttujia on käytetty RCT tutkimuksissa, joissa interventiona on tunteiden vapautustekniikka (EFT) menetelmä, sekä kuvata millaisia vaikutuksia EFT interventiolla on tulosmuuttujiin. EFT menetelmä, Emotional Freedom Technique, perustuu kiinalaiseen lääketieteeseen, jossa yhdistyy moderni psykologia ja akupunktiopisteiden taputtelu sormin ja sen avulla voidaan helpottaa negatiivisia tunnetiloja.

Kirjallisuuskatsauksessa etsittiin RCT tutkimuksia, joissa oli käytetty interventiona EFT menetelmää. Haut tehtiin syyskuussa 2019 kolmesta eri tietokannasta (CINAHL, Scopus ja PubMed). Yhteensä 14 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia hyväksyttiin sisäänottokriteerien jälkeen opinnäytetyöhön. Kaikkien artikkeleiden laatu oli vähintään 7/13 pistettä, arvioituna JBI:n RCT tutkimuksen laadunarviointi kriteereillä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki artikkelit oli tehty 2012 vuoden jälkeen, mikä kertoo aiheen ajankohtaisuudesta. Artikkeleista kuusi oli tehty Amerikassa, viisi Australiassa, kaksi Euroopassa ja yksi Aasiassa.

Opinnäytetyön tulosten mukaan EFT tuo apua muun muassa ahdistukseen, masennukseen ja trauman oireisiin sekä erilaisiin pelkoihin, helpottamalla negatiivisia tunnetiloja. Vaikutukset stressiin olivat positiiviset, laskien stressituntemuksia, niin psyykkisesti kuin fyysisesti. EFT vaikuttaa nopeasti, auttaa pysyvästi ja jopa ennaltaehkäisee posttraumaattisen stressireaktion syntyä. EFT toimii niin yksittäisten ihmisten hoitamisessa, itsehoitomenetelmänä kuin ryhmämuotoisena interventiona sekä soveltuu hyvin eri ikäisten auttamiseen. Tutkimustuloksia käyttämällä voidaan tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää erilaisten ongelmien hoidon kehittämisessä EFT:n avulla.

Effects of Emotional Freedom Technique (EFT) : a literature review

Abstract

The purpose of this thesis was to find out what, through the literature review, wich outcome variables have been used in RCT studies using the Emotional Freedom Technique (EFT) method as an intervention and to descripe the effects of EFT intervention on the outcome variables. The EFT method, is based on Chinese medicine, which combines modern psychology with finger-pointing of acupuncture points to help negative emotions.

The literature review looked for RCT studies including EFT method as an intervention. Searches were completed in Septemper 2019 from three different databases (CHINAL, Scopus and PubMed). A total of 14 peer-reviewed scientic articles were accepted for the thesis after admission criteria. All articles had a quality of at least 7/13 points, as assessed by the JBI RCT Study Quality Assessment Criteria. With the exception of one, all articles were written after 2012. Six of the articles were made in America, five in Australia, two in Europe and one in Asia.

According the results of the thesis, EFT helps with symptoms such as anxiety, depression and trauma as well as various fears by easing negative emotions. The effects on stress were positive, decreasing the sensations of stress, both mentally and physically. EFT acts quickly, helps permanently and even prevents post-traumatic stress response. EFT works in the care of individuals, as a self-care method or as a group intervention and is well suited to helping people of all ages. Research results can be used to generate information that can be used to developed treatment for various problems through EFT.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Lopina, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.