University of Oulu

Double wheel crusher prototype

Saved in:
Author: Torvela, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002201180
Language: English
Published: Oulu : J. Torvela, 2020
Publish Date: 2020-02-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Liedes, Toni
de Paiva Bueno, Marcos
Reviewer: Liedes, Toni
Pylvänäinen, Mika
Description:

Abstract

This thesis presents a proof of concept for a new testing device. The prototype device was commissioned as a part of a project to develop a fast, low-cost, and reliable breakage characterization test for geo-metallurgical modelling. One of the key processes involved in minerals extraction is comminution: mineral ores are broken down with crushing and grinding machinery. Comminution testing can be used for the purposes of optimizing these processes. Various testing methods used in the industry subject rock particles to varying levels of crushing impact to measure the amount of fine materials liberated relative to the input energy. The role of mechatronic engineering in this context is to design and develop intelligent machines that ease the work of the researchers and technicians performing these tests.

The structure of the new device was proposed as a variation of an instrumented roll crusher with an adjustable gap. The trial operation of the prototype was done using rocks from different mine sites around Finland. The test set resulted in data with a clearly identifiable correspondence of energy to the amount of breakage, proving the plausibility of the device. Some issues were found with the accuracy of energy measurements. The programming error behind the fault was corrected and the improved device was found to produce a standard deviation of measurement of 1.07 Joules. Means to further improve the accuracy of the energy and force measurements are discussed, with recommendations and suggestions for other improvements to the device in the future.

Kaksoispyörämurskaimen prototyyppi

Tiivistelmä

Tässä työssä koetetaan uuden mittauslaiteen konseptia. Prototyyppilaite tilattiin osana projektia, jonka tarkoituksena on kehittää uusi nopea, varma, ja edullinen menetelmä mineraalien hienontumisen testaamiseen geometallurgisen mallinnuksen tarpeisiin. Eräs mineraalien louhinnan ja jalostamisen keskeisistä prosesseista on malmin hienontaminen murskaus- ja jauhatuskoneilla. Hienonnustestausta voidaan hyödyntää näiden prosessien optimointiin. Kaivosteollisuudessa käytetyissä testausmenetelmissä kivipartikkeleihin kohdistetaan erisuuruisia iskuvoimia, joiden hienonnusvaikutusta mitataan suhteessa syötetyn energian määrään. Mekatronisen suunnittelun tehtävä tässä yhteydessä on kehittää älykkäitä laitteita helpottamaan näitä kokeita suorittavien tutkijoiden ja teknikkojen työtä.

Uuden laitteen rakenne mukailee telamurskaimen toimintaperiaatetta. Prototyyppiä testattiin murskaamalla eri puolelta Suomea tuotuja kivinäytteitä. Testin tuloksista on selvästi tunnistettavissa käytetyn energian vaikutus murtumismäärään. Testien aikana havaittiin ongelmia energiamittauksen tarkkuudessa. Vian aiheuttanut ohjelmointivirhe korjattiin ja parannellun laitteiston mittaustuloksen hajonnaksi todettiin 1,07 Joulea. Työn lopussa esitetään ehdotuksia energian ja voiman mittaustarkkuuden parantamiseksi, sekä muita mahdollisia parannuksia laitteen jatkokehitystä varten.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Torvela, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.