University of Oulu

Tilauksesta suunnitteluun ohjautuvan tilaus-toimitusketjun analyysi

Saved in:
Author: Anttila, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 112
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002201184
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Anttila, 2020
Publish Date: 2020-02-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Majava, Jukka
Sillanpää, Ilkka
Kurkela, Mika
Reviewer: Majava, Jukka
Sillanpää, Ilkka
Kurkela, Mika
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on perehtyä Conlog Oy:n erään projektituotteen tilaustoimitusketjun nykytilaan. Käytännössä kaikki yrityksen tuotteista ovat räätälöitäviä, mutta projektien vaativuusaste riippuu usein tuotteiden sisältämän tekniikan määrästä ja laadusta. Tästä syystä tutkimuksen kohteeksi haluttiin valita asiakkaan lähtökohdista räätälöitävä tuote, joka sisältää verrattain paljon tekniikkaa. Voidaankin puhua tilauksesta suunnitteluun ohjautuvasta tuotantostrategiasta. Tämä asettaa etenkin yrityksen projektinjohdon, suunnittelun, hankinnan ja niiden prosessien vaatimustason korkealle. Nykytilan analyysin perusteella pyritään tuomaan esille toimitusketjun kannalta oleellisia, mahdollisen jatkokehittämisen arvoisia kohtia. Koska tilaus-toimitusketjut liittyvät mitä suurimmilta osin prosesseihin, syvennytään prosesseihin ensin kirjallisuuskatsauksessa ja myöhemmin varsinaisessa nykytilan kuvaamisessa. Tilaustoimitusketjuilla voidaan yleisesti ottaen katsoa olevan sekä yrityksen sisäinen, että ulkoinen ulottuvuus. Tutkimuksessa suoritetaankin katsaus yrityksen sisäisiin tilaustoimitusketjun prosesseihin, josta siirrytään tarkastelemaan ketjua laajemmasta perspektiivistä.

Tämä työ on tapaustutkimus, jossa pääasiallisena tiedonkeruumenetelmänä on hyödynnetty yrityksen avainhenkilöiden haastatteluita laadullisen tutkimuksen menetelmin. Muita tietolähteitä ovat olleet esimerkiksi yrityksen tietojärjestelmät ja arkistot sekä työntekijöiden henkilökohtaiset kirjanpidot ja sähköpostikeskustelut. Tutkimuksen peruslähtökohtana tunnistettiin yrityksen tuotantostrategia (tilauksesta suunnitteluun, engineer-to-order) sekä tilaus-toimitusprosessi aliprosesseineen. Yrityksen aiemmissa prosessikuvauksissa ei tilaus-toimitusprosessia ole tunnistettu sellaisenaan. Prosesseista pyrittiin luomaan todenmukaiset kuvaukset, jotta prosesseissa mahdollisesti ilmenevä tarpeeton monimutkaisuus saataisiin tuotua esille jatkokehittämisen pohjaksi. Tutkittavan tilaus-toimitusketjun suurimmat haasteet vaikuttavat liittyvän informaation virtaukseen ketjun osapuolten ja prosessien välillä ja ketjun toiminnan kehittämiseen liittyviä ehdotuksia esitetään työn lopussa. Vaikka ehdotukset perustuvat nyt tutkittavan toimitusketjun haasteisiin, ovat ne luonteeltaan sellaisia, että niitä on mahdollista toteuttaa laaja-alaisesti kohdeyrityksessä.

Analysis of an engineer-to-order supply chain

Abstract

The purpose of this thesis is to examine the current state of the order-supply chain of the selected project for the target company. Virtually all the company’s products are customizable, but the degree of customization and therefore complexity of projects often depends on the amount and quality of the technology they contain. For this reason, the aim was to select a customer customized product that contains a relatively large amount of technology. Thus, the products can be said to be engineered-to-order. This sets high requirements for the company’s project management, design, sourcing and the processes of those. The analysis of the current situation seeks to highlight relevant points in the supply chain that deserve further development.

As supply chains are largely process-related, the study will first delve into the processes in the literature review and later in the actual current state description. Supply chains can generally be considered to have both an internal and an external dimension. The starting point of the study was to look at the company’s internal supply chain processes, from which it is natural to move into a wider perspective of the chain. This thesis is a case study where qualitative methods have been utilized. Interviews with key personnel have been the primary method of data collection while other sources of information have included company information systems and archives, as well as employee personal records and email conversations. The basic premise of this study was to identify the company’s production strategy (engineer-to-order) and the order-delivery process with its sub-processes. In the company’s previous process descriptions, the order-delivery process had not been identified as such. Process mapping and descriptions were aimed to be created to be as realistic as possible in order to highlight any unnecessary complexity of the processes as a basis for further development. According to the results of the study, the major challenges in the order-supply chain are related to the flow of information between the parties and processes in the chain and the related development proposals are presented at the end of the thesis. Although the proposals are based on the challenges of the selected supply chain, they are capable of being implemented on a wider perspective in the target company as well.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Anttila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.