University of Oulu

”När män är förtryckta är det tragedi, när kvinnor är förtryckta är det tradition” : stilfigurer och stil i Jessica Hallbäcks Girls just wanna have fundamental human rights

Saved in:
Author: Tuominen, Heta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Nordic Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002201190
Language: Swedish
Published: Oulu : H. Tuominen, 2020
Publish Date: 2020-02-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lepistö, Kirsi
Reviewer: Rossi, Paula
Lepistö, Kirsi
Description:

Abstrakt

Detta arbete behandlar stilfigurer och stil i Jessica Hallbäcks Girls just wanna have fundamental human rights (2018). Syftet med avhandlingen är att beskriva hur stilfigurer används i samband med talspråklig stil för att skapa en tydlig, slående och humoristisk helhet. Syftet är också att förklara effekten stilfigurerna har på texten och hur de stödjer argumenteringen.

Metoden som används är kvalitativ och den valdes utifrån behovet av att förklara ett fenomen. Stilfigurerna analyseras med att förklara deras syfte, kontext och effekt. Stilen analyseras med att klassificera olika stildrag som är frekventa. Jag hänvisar till teori i Stilistiken (2015) av Peter Cassirer och Retorik idag (2013) av Jens Elmelund Kjeldsen.

Resultatet av arbetet visar att stilfigurer som används frekvent i Hallbäcks bok är hyperbol, ironi och upprepning. Andra stilfigurer som förekommer mindre frekvent är metafor, liknelse, allusion och retoriska fråga. Stilfigurerna används för att underhålla, väcka intresse och för att tydliggöra. Ironi är en stilfigur som också uttrycker samhällskritik. Stilfigurerna fungerar som ethos- och pathosargument.

Stilen är vardaglig och präglas av språkbruk på sociala medier. Texten innehåller informella stildrag som ordförlängning, överflödiga skiljetecken och svärande. Stilen har också likadana drag med kåseristil och polemisk och propagandistisk stil. Detta syns i stildrag som upprepningar, överdrifter, ironi, enkla meningar och talspråkligt språk samt i användningen av värdeladdade ord.

Tiivistelmä

Tämä lopputyö käsittelee kielikuvien ja tyylin käyttöä Jessica Hallbäckin kirjassa Girls just wanna have fundamental human rights (2018). Tavoitteena on kuvata, miten kielikuvat yhdessä tyylivalintojen kanssa luo selkeän, humoristisen ja vetävän kokonaisuuden. Pyrkimyksenä on myös kuvata kielikuvien vaikutus tekstiin ja argumentointiin.

Tutkielmani metodi on kvalitatiivinen, koska tarkoituksena on selventää kielellistä ilmiötä. Kielikuvia analysoidaan selittämällä niiden tarkoitukset, asiayhteydet ja vaikutukset. Tyyliä analysoidaan luokittelemalla toistuvia piirteitä. Viittaan Peter Cassirerin teokseen Stilistiken (2015) ja Jens Elmelund Kjeldsenin teokseen Retorik idag (2013).

Työn tulokset osoittavat, että yleisimmät kielikuvat ovat hyperbola, ironia ja toisto. Muita vähemmän yleisiä kielikuvia ovat metafora, vertaus, alluusio ja retorinen kysymys. Kielikuvien käytöllä pyritään viihdyttämään, herättämään mielenkiintoa ja selventämään. Ironialla ilmaistaan myös yhteiskuntakritiikkiä. Kielikuvat tukevat argumentaatiota vetoamalla eetokseen ja paatokseen.

Tyyli on epämuodollista ja on saanut vaikutteita sosiaalisen median kielenkäytöstä. Teksti sisältää epämuodollisia piirteitä, kuten sanojen pidentämistä, ylimääräisiä välimerkkejä ja kirosanoja. Tyyli on myös yhteneväinen pakinatyylin sekä poleemisen ja propagandistisen tyylin kanssa. Tämä ilmenee piirteissä, kuten toistossa, liioittelussa, ironiassa ja yksinkertaisten lauseiden sekä arvoväritteisten sanojen käytössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heta Tuominen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.