University of Oulu

Kaksikielisen oppilaan kielellisen identiteetin tukeminen koulussa

Saved in:
Author: Maresia, Kristiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002201199
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Maresia, 2020
Publish Date: 2020-02-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on aikaisempaa kirjallisuutta ja tutkimustietoa hyödyntäen eritellä ja kuvailla tapoja sekä menetelmiä, joiden avulla kasvattajat koulumaailmassa voivat tukea kaksikielisten oppilaiden kielellistä identiteettiä. Suomessa näkyvä ja kuuluva monikielisyys ja monikulttuurisuus ei ole suinkaan uusi tai yhtäkkinen ilmiö, täällä on aina kuulunut suomen kielen lisäksi joukko muitakin kieliä ja eri kielten puhujat ovat osa suomalaista kulttuuria. Suomalaisessa koulussa erilaiset kielet ja kielelliset identiteetit nähdään arvokkaina ja tukemisen arvoisina, ja kaksikielisille oppilaille halutaan tarjota heidän oman äidinkielensä opetusta. Lapsiin halutaan istuttaa ymmärrys erilaisten kielten ja kulttuurien tärkeydestä yksilölle.

Määrittelen tutkielmassani keskeisimmät käsitteet: kaksikielisyyden ja kielellisen identiteetin. Käsitteet ovat hyvin moniulotteisia ja laajoja, mutta pyrin vertailemaan tunnettujen tutkijoiden määritelmiä ja niiden avulla luomaan selkeän ja kokonaisen kuvan käsitteistä ja niiden laajuudesta. Keskeisten käsitteiden määrittelyn lisäksi kerron, miten perusopetuksen opetussuunnitelma ottaa kantaa aiheeseen ja kuvaan keinoja ja ideoita, joilla koulussa voidaan tukea monikielisten oppilaiden kielellisen identiteetin kasvua.

Oman äidinkielen opetus on tärkeä keino oppilaan kielellisen identiteetin tukemisessa, sillä äidinkieli on jokaisen sydämen, tunteiden ja ajattelun kieli, joka muodostaa suuren osan minuudestamme. Usein oppilaalla ei kuitenkaan ole mahdollista päästä oman äidinkielen opetuksen piiriin, joten kuvaan myös tapoja, joilla luokanopettaja voi tukea luokassaan olevia kaksikielisiä omassa kielellisen identiteetin rakentamisprosessissaan. Kielellistä identiteettiä luokassa voi tukea esimerkiksi antamalla lasten puhua luokassa omia äidinkieliään, kannustamalla oppilaita lukemaan oman maan kirjallisuutta, käyttämällä opetuksessa useita kieliä, koristamalla luokkaa monikielisillä julisteilla tai vaikkapa viettämällä teemapäiviä.

Lapsen kielellisen identiteetin tukeminen koulussa on äärimmäisen tärkeää lapsen identiteetin kestävän ja ehyen kasvun kannalta, sillä lapsi muodostaa identiteettiään suhteessa opettajaansa ja luokkaryhmäänsä. Toivon, että tutkimukseni auttaa opettajia luomaan luokkaansa monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vaalivan ilmapiirin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kristiina Maresia, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.