University of Oulu

Varhaiskasvatuksen lapsiryhmän psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö lapsen sosioemotionaalisten vaikeuksien tukena

Saved in:
Author: Määttä, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002261218
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Määttä, 2020
Publish Date: 2020-02-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielmani käsittelee varhaiskasvatusikäisten lasten sosioemotionaalisia vaikeuksia. Perehdyn tutkielmassani myös siihen, kuinka kyseisiä vaikeuksia voidaan tukea varhaiskasvatuksen lapsiryhmän psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön erilaisten tekijöiden avulla. Tutkielmani avulla selkeytän ja tuon esiin tyypillisimpiä sosioemotionaalisten vaikeuksien ilmenemismuotoja varhaiskasvatuksen kontekstissa. Kokoan yhteen olennaisimmat tekijät lapsiryhmän psyykkisestä ja sosiaalisesta oppimisympäristöstä, joiden avulla voidaan tukea lasta sosioemotionaalisissa vaikeuksissa.

Sosioemotionaaliset vaikeudet ovat olleet jo pitkään yksi kuormittavimmista haasteista varhaiskasvatuksen päivittäisessä arjessa. Haastavuutta luo vaikeuksien moniulotteisuus ja sitä kautta niiden hankala tunnistaminen. Vaikeudet sosioemotionaalisissa taidoissa näyttäytyvät haastavana ulospäin suuntautuvana käyttäytymisenä, kuten aggressiivisuutena ja levottomuutena tai sisäänpäin kääntyneenä käyttäytymisenä eli voimakkaana vetäytyvyytenä. Hallitsemattomat tunteenpurkaukset ovat myös yksi tyypillinen sosioemotionaalisten vaikeuksien ilmenemismuoto. Näitä vaikeuksia kohdatessaan, lapsi tarvitsee tukea jokapäiväiseen toimintaansa ja etenkin erilaisiin vuorovaikutuksellisiin tilanteisiin. Lapsiryhmän turvallinen ilmapiiri, erilaisuuden hyväksyminen sekä lämmin vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä ovat muun muassa olennaisia asioita lapsen sosioemotionaalisten vaikeuksien tukemisessa.

Tutkimusmenetelmänäni on kuvaileva, integroiva kirjallisuuskatsaus, minkä avulla olen monipuolisesti tarkastellut aihealuettani niin kotimaisia kuin kansainvälisiä lähteitä hyödyntäen. Olen hyödyntänyt mahdollisimman tuoretta aineistoa, jotta saisin tutkielmaani ajan tasalla olevaa tietoa. Kirjallisuuskatsauksen avulla olen saanut tutkielmaani objektiivisen näkökulman.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Määttä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.