University of Oulu

Eriyttämisen vaikutukset oppilaan itsetuntoon ja minäkuvaan

Saved in:
Author: Oksanen, Maiju1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002261219
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Oksanen, 2020
Publish Date: 2020-02-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Eriyttäminen eri muodoissaan on osa suuren osan maailman koulutusjärjestelmistä arkipäivää. Sen toteuttamistavat vaihtelevat maittain aina selkeästä tasoryhmittelystä eriyttävään opetukseen samassa luokkatilassa. Eriyttämistä on aiemmin tutkittu runsaasti esimerkiksi oppimistulosten näkökulmasta. Eri eriyttämistapojen vaikutuksista oppilaiden sisäisiin kokemuksiin on kuitenkin saatavilla vain varsin rajallinen määrä tutkimustietoa.

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on luoda käsitys siitä, miten eriyttäminen vaikuttaa peruskoulun 7.–9.-luokkalaisen tai lukioikäisen oppilaan itsetuntoon ja minäkuvaan sekä ylöspäin että alaspäin eriytettyjen oppilaiden kohdalla. Tutkielma pyrkii myös löytämään oppilaan itsetunnon ja minäkuvan tukemisen kannalta parhaita vaihtoehtoja eriyttämisen toteuttamiseen. Tutkielma on tyypiltään kirjallisuuskatsaus.

Eriyttämisen vaikutuksia oppilaan sisäisiin kokemuksiin tutkittaessa olennaiseksi tekijäksi muodostuivat niin oppilaan itsensä kuin hänen ympäristönsäkin toteuttama sosiaalinen vertailu. Sosiaalinen vertailu osoittautui keskeiseksi tekijäksi oppilaan akateemisen minäkuvan muotoutumisessa. Erityisesti ylöspäin eriytettyjen oppilaiden kohdalla oppilaan sisäisiin kokemuksiin vaikuttivat Big-Fish-Little-Pond- ja Basking-in-Reflected-Glory- vaikutukset, joille eriyttäminen loi edellytyksiä. Alaspäin eriytettyjen oppilaiden kohdalla akateeminen minäkuva vaikutti kärsivän opintojen aikana sitä vähemmän, mitä selkeämpää ja aikaisemmin aloitettua eriyttäminen on. Tutkielman tuloksissa huomionarvoista oli myös se, että kaikkien oppilaiden akateeminen minäkuva laski tutkitun koulutuksen ajanjakson aikana jonkin verran riippumatta eriyttämisen suunnasta.

Kaiken kaikkiaan eriyttämisen ei tämän tutkielman tulosten perusteella voida suoraan katsoa vaikuttavan oppilaan itsetuntoon, mutta oppilaan akateemiseen minäkuvaan ja kouluhyvinvointiin vaikuttavan sosiaalisen vertailun edellytyksiin eriyttämisellä on huomattava vaikutus. Tutkielman pohdinnassa tuodaan esille myös eriyttämisen vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maiju Oksanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.