University of Oulu

Korkea rakentaminen kaupunkirakenteessa : tutkielma vaikutusten tunnistamisesta ja suunnittelun ohjaamisesta

Saved in:
Author: Hiukka, Heini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 40.9 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002281229
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Hiukka, 2020
Publish Date: 2020-02-28
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni on tutkielma korkeasta rakentamisesta. Tavoitteenani on ymmärtää korkean rakentamisen suunnitteluperiaatteet ja tutustua tutkielmassa itselleni uuteen typologiaan. Pohdin sitä, millainen vaikutus korkeilla rakennuksilla on kaupunkeihin ja voidaanko tornitaloja suunnittelemalla luoda ihmiselle miellyttävää kaupunkiympäristöä. Tutkielma on laadullinen ja se yhdistelee empiriaa sekä teoriaa monimenetelmällisen metodin puitteissa.

Tutkielmassa kartoitan syitä korkean rakentamisen yleistymiselle eri kokoisissa kaupungeissa. Etsin vastausta kysymykseen: Mitä arvoja kaupungit näkevät korkeassa rakentamisessa ja miten he uskovat hyötyvänsä siitä? Tutkin aihetta kaupunkiesimerkkien, karttojen, kaupunkisuunnittelijoiden analyysien ja haastatteluiden sekä omien havaintojeni avulla. Esimerkeissä tuon esille myös arkkitehtien näkemyksiä korkean rakentamisen suunnittelusta. Erityisesti ajatuksia siitä, miten he ovat suunnitelmissaan ratkaisseet kaupunkien asettamat tavoitteet ja vaatimukset.

Työssäni inspiroi aiheen ajankohtaisuus. Korkea rakentaminen on 2010-luvun puhutuimpia aiheita niin suunnittelijoiden keskuudessa, kuin yleisessä keskustelussa. Useat kaupungit sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa ovat murrosvaiheessa, jossa kaupunkien kasvuun ja uudistumiseen haetaan ratkaisuja. Korkea rakentaminen nähdään yhtenä mahdollisena ratkaisumenetelmänä, jonka avulla yritetään muun muassa tiivistää keskusta-alueita ja luoda moderneja kaupunkiympäristöjä. Näin ollen useissa kaupungeissa on hyväksytty korkeat rakennukset osaksi niiden uniikkia kaupunkiympäristöään — välillä ilman käsitystä siitä, kuinka tätä typologiaa tulisi ohjeistaa, rajoittaa tai hyödyntää.

Löytääkseni tavan suunnitella korkeita rakennuksia käyn läpi toimintoihin ja havainnointiin perustuvia suunnitteluanalyyseja ja kokoan suunnitteluohjeita kolmen kaupungin korkean rakentamisen ohjeistuksista. Toronto, Haag ja Espoo ovat kaupunkeina erilaisia, mutta pohjaavat ohjeistuksensa samaan ideaan eli korkean rakennuksen kolmijakoon: jalustaan, runkoon ja huippuun. Jakamalla rakennus pienempiin osiin suunnittelussa voidaan keskittyä tarkemmin kunkin osan ominaisuuksiin, vaikutuksiin ja toteutukseen.

Tavoitteenani on löytää suunnittelun keinoja, joilla korkea rakentaminen voidaan yhdistää ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja lisätä vuorovaikutusta rakennusta ympäröivän kaupunkitilan kanssa. Suunnittelun avulla korkea rakennus voidaan tuoda lähemmäs ihmisen mittakaavaa ja luoda niiden avulla käyttäjäystävällisempää ympäristöä.

Building tall in the urban fabric : recognizing the impacts and design guidance

Abstract

In my master’s thesis I will investigate a topic that is very current right now: tall buildings. I will familiarize myself with new architecture typology and the goal is to understand the designing principles of tall building architecture. I will study how tall buildings affect the cityscape and urban fabric, and how high-rise buildings can be used to design human friendly environments. My research method is qualitative combined with empirical aspects and theory using mixed method study.

My aim is to find reasons to why tall buildings have become more and more common in cities of many different sizes. Doing so I will attempt to answer to the following question: What values do cities see in building upwards and how do cities believe they will benefit from it? I contemplate these themes using examples of different cities, maps, analyses made by urbanists, interviews and via my own observations. In these examples, I have also attempted to bring forward the vision of different architects regarding tall building design. I am especially interested in how architects have approached the aims and restrictions that cities have set to their building projects.

The main inspiration for my thesis is the topicality of the subject. Tall buildings are one of the most debated topics in the 2010s among both professionals and in general discussion. Many cities in Finland and in other Nordic countries are in transition: As cities grow, they try to find new solutions to execute urban areas. Building tall is seen as one solution in building more compact urban structure and creating modern urban spaces. These cities have started to apply tall building typology to their unique cityscapes. Sometimes without understanding how this typology should be designed, restricted and used for the cities’ benefit.

To find a way to design tall buildings, I investigate different design methods which are based on how people perceive their environment and behave in urban spaces. I go through the design guidance from three different cities: Toronto, Haag and Espoo. The cities are all different, but the instructions are based on the same idea, which is to divide tall building into three different parts: the base, the shaft and the tower top. When tall buildings are designed in smaller parts, designers can focus on features, impacts and execution more precisely.

My goal is to find ways to connect tall building design to its surroundings and strengthen the interaction between building and the surrounding city scape. With architectural elements tall buildings can be brought closer to human scale and be used to create more human friendly environments.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heini Hiukka, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.