University of Oulu

Pienryhmätoiminta alle 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä : varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä

Saved in:
Author: Haapala, Outi1; Kolehmainen, Pauliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003181281
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Haapala; P. Kolehmainen, 2020
Publish Date: 2020-03-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kielinen, Marko
Kyrönlampi, Taina
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista pienryhmätoiminta on alle 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä ja millainen merkitys sillä on varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on tutkia, mitkä asiat pienryhmätoiminnassa koetaan haasteina. Lopuksi tarkastelemme, eroavatko varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien näkemykset toisistaan. Tuomme tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esille alle 3-vuotiaan lapsen kehityksen pääpiirteet, pienryhmätoiminnan periaatteet päiväkodissa sekä pienryhmätoiminnan merkityksen lapselle ja varhaiskasvattajalle. Esittelemme teoriaosuudessa aikaisemmin tehtyjä tutkimustuloksia mahdollisimman laajasti.

Tämä laadullinen tutkimus toteutettiin avoimella kyselylomakkeella sosiaalisen median kautta. Tutkimukseen osallistui 34 varhaiskasvatuksen opettajaa ja lastenhoitajaa. Verkossa julkaistu kyselylomake mahdollisti, että saimme kerättyä tutkimusaineistoa ympäri Suomea. Analysoimme tutkimusaineiston aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin, sillä pyrimme selvittämään kyselyyn osallistuneiden näkemyksiä pienryhmätoiminnasta.

Analyysin perusteella pienryhmätoiminnan käytänteet voidaan jakaa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyviin toimintatapoihin. Pienryhmätoimintaan liittyvät käytänteet ovat moniulotteisia, eikä tässä tutkimuksessa löytynyt yhtä ainoaa oikeaa tapaa toteuttaa sitä alle 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä. Tutkimuksen mukaan pienryhmätoimintaa toteutetaan päivittäin, mutta käytänteet vaihtelevat päiväkoti- ja ryhmäkohtaisesti. Tutkimuksen perusteella pienryhmätoiminnalla nähdään olevan merkitystä niin lapsille kuin varhaiskasvattajillekin. Pienryhmätoimintaa pidetään merkittävänä, sillä tällöin varhaiskasvattaja on intensiivisemmin läsnä lapselle ja lasten yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen helpottuu. Pienryhmätoiminta koetaan rauhoittavana toimintatapana, mikä on tärkeää sekä lapsen että varhaiskasvattajan hyvinvoinnin kannalta.

Tutkimuksen mukaan suurimpina haasteina pienryhmätoiminnassa pidetään tiimityön tuomia haasteita sekä tarvittavien resurssien puutetta. Jos kaikki tiimin varhaiskasvattajat eivät ole sitoutuneita pienryhmätoimintaan tai kun varhaiskasvattajat eivät saa eriävistä näkemyksistään johtuen sovittua yhteisiä pelisääntöjä, tulee pienryhmätoiminnan toteuttamisesta haastavaa. Tila- ja henkilökuntaresurssien puutteiden koetaan rajoittavan pienryhmätoiminnan toteuttamista. Kun pienryhmille ei ole tilaa tai henkilökuntaa ei ole riittävästi, pienryhmätoiminta vaatii henkilökunnalta ennen kaikkea suunnitelmallisuutta ja joustavuutta. Tutkimuksemme osoittaa, että varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien näkemysten tulokselliset eroavaisuudet eivät olleet merkittäviä, sillä nämä varhaiskasvatuksen ammattiryhmät näkevät pienryhmätoiminnan miltei yhteneväisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Outi Haapala; Pauliina Kolehmainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.