University of Oulu

Mitä tulisi ottaa huomioon motivoivassa äänenavauksessa aikuiskuorossa?

Saved in:
Author: Riippi, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003191302
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Riippi, 2020
Publish Date: 2020-03-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Käsittelen kandidaatintutkielmassani motivaation merkitystä ja sen yhteyttä äänenavaukseen. Koen aiheen kiinnostavaksi, sillä olen huomannut, että kuoromaailmassa monet laulajat myöhästyvät harjoituksista usein juuri sen verran, että äänenavaus jää heiltä suurimmaksi osaksi tekemättä ja uskon tämän olevan yhteydessä laulajien motivaatioon. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen tavoitteena on pohtia äänenavausta motivaation näkökulmasta ja avartaa näkökulmia siihen, mitä kaikkea äänenavaus voi pitää sisällään ja mitä merkityksiä sillä voi olla laulajalle.

Tutkimuksen kolmannessa pääluvussa käsittelen motivaatiota ja sen syntymekanismeja sekä motivaation syvempää ilmenemismuotoa flowta niin yksilön kuin ryhmän näkökulmasta. Lisäksi käsittelen kappaleessa lyhyesti erilaisia ihmistyyppejä oppijoina sekä miten palautetta kuorolle tulisi antaa.

Tutkimuksen neljännessä pääluvussa käsittelen itse äänenavausta. Luku alkaa äänenavauksen termin määrittelyllä. Tämän jälkeen kerron äänenavauksen osa-alueista, joita ovat kehon lämmittelyn ja laulutekniikan kehittymisen lisäksi myös tunnelman ja ympäristön vaikutus laulajaan sekä pyrkimys niin laulajan kuin koko kuoron kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Luvun loppupuolella käsittelen, mitä asioita äänenavauksen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon sekä esittelen kolme erilaista mallia äänenavauksen rakenteeseen. Yhteistä malleille on aloitus kehon lämmittelyllä, josta siirrytään hengitysharjoitteiden kautta erilaisiin ääniharjoitteisiin.

Tutkimuksen viidennessä pääluvussa käsittelen tutkimuksessa esiin nousseita tuloksia ja kuudennessa pääluvussa tulosten merkityksiä sekä motivaation ja äänenavauksen merkitystä toisiinsa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Riippi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.