University of Oulu

Autottoman asumisen mahdollisuudet Oulussa

Saved in:
Author: Träskelin, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.1 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003201320
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Träskelin, 2020
Publish Date: 2020-03-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Antikainen, Harri
Huotari, Tiina
Reviewer: Kotavaara, Niina
Lankila, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Autoton elämäntyyli ja asuminen ovat olleet lähiaikoina kasvussa. Autoilun vähentäminen on tärkeä tavoite muun muassa autoilun ympäristökysymysten, liikenneruuhkien, elinympäristön viihtyvyyden heikkenemisen ja terveyskysymysten kannalta. Lisäksi autoilun vähentämistä koskevat useat kaupunkistrategiat ja kansalliset ja kansainväliset tavoitteet. Yksityisautoilun rajoittaminen on kuitenkin suuri haaste, vaikka kestävä kehitys onkin nykyaikana tärkeä arvo kansalaisille.

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella autotonta asumista ja sen mahdollisuuksia Oulun sisemmällä ja ulommalla kaupunkialueella ja perehtyä Oulun kaupungin muuttotutkimuksessa vuonna 2018 laaditun kyselyn ja Suomen ympäristökeskuksen Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistojen avulla siihen, ketä autottomat asukkaat Oulussa ovat. Kyselyn analysoinnissa työkaluna on käytetty Microsoft Excel 2016 -ohjelmaa. Autottomuutta tarkastellaan muun muassa paikkatietoperusteisesti ArcMap 10.6 -ohjelmistolla suhteessa joukkoliikenteen pysäkkisaavutettavuuteen. Näiden välinen suhde selvitetään IBM SPSS Statistics 25 -ohjelmistolla. Tutkielmassa pohditaan myös autottoman asumisen ja yhdyskuntasuunnittelun välistä suhdetta ja miten uutta asumista kannattaisi Oulussa sijoittaa, jotta se tukisi autotonta asumista.

Autottomuuden taustalla vaikuttavat tekijät eivät ole yksiselitteisiä. Jokaisen asuntokunnan ja yksilön elämään liittyvät erilaiset elämäntilanteet ja asuintilanteet, asenteet ja arvot sekä erilaiset liikkumistarpeet. Autottomuus ja autoton asuminen ovatkin näin ollen monen eri tekijän ja muuttujan summa. Autottomuuteen merkittävimmin linkittyviä taustatekijöitä ovat nuori ikä, ammatillinen tausta (etenkin opiskelijuus tai työttömyys) ja tulotaso. Lapsiperheiden keskuudessa on huomattavasti vähemmän autottomia, kuin lapsettomissa asuntokunnissa. Autottomat asuvat Oulussa etenkin keskustassa tai sen lähialueilla, hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumassa. Asumiseen liittyviä tekijöitä autottomuuden kannalta ovat asuntokunnan ja asunnon pieni koko ja vuokralla asuminen useimmiten asuinkerrostalossa. Autottomuutta tukevaa asuinrakentamista kannattaisi sijoittaa täydennysrakentamisen muodossa Oulun keskustaan sekä myös uudisrakentamisen muodossa sen lähialueille hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumaan. Tilastollinen tarkastelu osoitti, että autottomien osuus kasvaa etäisyyden pienentyessä lähimmälle joukkoliikenteen pysäkille. Panostaminen joukkoliikenteen palvelutasoon voi siis osaltaan edistää autottomuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Träskelin, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.