University of Oulu

Suora ja suorien keskinäinen asema

Saved in:
Author: Heinonen, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003241336
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Heinonen, 2020
Publish Date: 2020-03-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Reviewer: Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma on osa Oulun yliopiston oppikirjaprojektia, jonka tarkoituksena on tuottaa käytössä olevan, vuonna 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaista avointa oppimateriaalia lukion matematiikan kursseille. Oppikirjaprojektiryhmä on työstänyt materiaalia lukion MAA5 Analyyttinen geometria -kurssille ja tämä tutkielma kattaa kyseisen kurssin aiheista osiot suora ja suorien keskinäinen asema. Suorasta käsitellään eri muotoiset suoran yhtälöt ja millaisia eri esityksiä on kuvailla suorien ominaisuuksia. Suorien keskinäinen asema -kappaleessa keskitytään suorien leikkauspisteisiin, milloin niitä on ja milloin ei, suorien väliseen kulmaan sekä kohtisuoruuteen. Perustana tutkielmalle on lukion opetussuunnitelma, mutta myös ajatus kehittyvästä matematiikan oppimisesta ja opetuksesta. Tarkoitus on tuottaa aikaa kestävää materiaalia, joka kehittää opiskelijoiden ajattelua ja kykyä ratkaista ongelmia sekä monipuolista kykyä hallita digitaalisia työkaluja.

Tutkielma koostuu oppimateriaalin lisäksi perusteluosiosta, opettajan oppaasta sekä harjoitustehtävien vastauksista. Perusteluosassa tieteellisiin artikkeleihin nojaten perustellaan valitut tehtävät sekä muut valinnat, joita oppimateriaalissa on tehty, kuten yhteisesti projektiryhmän kanssa valitut tehtävätyypit ja ajatusmallit, joita kirja mukailee. Oppimateriaalin runkona toimii pohdintatehtävät, joiden tarkoitus on kehittää opiskelijoiden matemaattista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä ollen avoimia tai ongelmalähtöisiä tehtäviä. Harjoitustehtävät tukevat pohdintatehtäviä ja teoriaa molempien kappaleiden lopuksi. Opettajan oppaassa oppimateriaalin ajankäyttöön on annettu suuntaa antava ohjeistus ja annettu pohdintatehtävistä esiin nousevia huomioita, jotka tukevat opettajaa oppimateriaalin käytössä. Pohdintatehtävien vastaukset on myös annettu opettajan oppaassa. Harjoitustehtävien vastaukset löytyvät tutkielman lopuksi.

Tutkielmassa keskitytään opiskelijalähtöisiin tehtäviin ja siihen, että oppimateriaali ohjaisi opiskelijoita itsenäiseen ajatteluun ja kehittämään ongelmanratkaisukykyään. Tutkimuksissa löydettyihin ongelmakohtiin tai virhekäsityksiin pyritään puuttumaan tehtävillä, jotka ohjaisivat opiskelijoita pois kyseisistä ongelmista tai virhekäsityksistä ja tukevat heidän matemaattista ajatteluaan. Tehtävien tukena, tai joissain tapauksissa jopa pääroolissa, käytetään GeoGebra-ohjelmaa, joka auttaa opiskelijoita havainnollistamaan visuaalisesti algebrallisia ongelmia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Heinonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.