University of Oulu

Vetäytyvän lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Turpeinen, Emma-Lotta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003271347
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-L. Turpeinen, 2020
Publish Date: 2020-03-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielmani tavoitteena on tutkia, miten ja mistä syistä varhaiskasvatusikäisillä lapsilla esiintyy vetäytyvää käytöstä. Vetäytyvän käytöksen tarkastelemisen lisäksi pyrin selvittämään, miten varhaiskasvatuksen henkilöstö voi pedagogisesti suunnitellulla toiminnallaan tukemaan vetäytyvästi käyttäytyvän lapsen sosioemotionaalisten taitojen kehitystä sekä toimintaan osallistumista. Tarkastelen henkilöstön tuen muotoja etenkin positiivisen pedagogikaan näkökulmasta nostaen lisäksi pohdittavaksi vallan näkökulman kasvatuksessa.

Vetäytyvän käytöksen taustalla voi vaikuttaa sosioemotionaalisten taitojen vaiheisuus, temperamenttipiirre, erityisherkkyys tai sosioemotionaaliset vaikeudet. Vetäytyvä käytös nähdään yhtenä haastavan käytöksen muodoista. Etenkin varhaiskasvatuksen piirissä varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee lapsen haluttomuuden osallistua toimintaan sekä luoda sosiaalisia suhteita haastavaksi. Kyseinen kehitys on nähtävissä muutenkin yhteiskunnassa, joka tuntuu suosivan ulospäinsuuntautuneita ja sosioemotionaalisilta taidoiltaan taitavia yksilöitä. Vetäytyvyys aiheuttaa haastavien tunteiden lisäksi huolta varhaiskasvatuksen henkilöstössä, sillä vetäytyvä käytös voi myöhemmin johtaa syrjäytymiseen tai kiusaamiseen.

Tavoitteenani on kuvailevan ja integroivan kirjallisuuskatsauksen keinoin tutkia aihettani mahdollisimman monipuolisesti. Integroivalle kirjallisuuskatsaukselle luonteenomaisesti tarkoituksena on kuitenkin rajata aineistosta vain oleellisin tieto. Tarkoituksenani on myös hyödyntää uutta, tutkittuun tietoon perustuvaa sekä kotimaista, että ulkomaista kirjallisuutta tutkielmani luotettavuuden varmistamiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma-Lotta Turpeinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.