University of Oulu

Kaivantojen vesien laadunhallinta

Saved in:
Author: Aakko, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004011360
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Aakko, 2020
Publish Date: 2020-04-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä on koottu kaivantojen vesien laadunhallintaan liittyvää tietoa kirjallisuudesta ja muista julkaisuista ja työssä esimerkkitapauksena on käyty läpi Raide-Jokerin tilannetta. Työn keskeinen tavoite oli löytää ja tunnistaa keinoja, joilla kaivantojen vesistä ympäristölle aiheutuvia haittoja voidaan vähentää tai estää. Toimiva ja oikein toteutettu vesienhallinta on keskeistä, jotta voimme suojella herkkiä luontokohteita, kuten vaelluskalojen lisääntymispuroja ja muita herkkiä ekosysteemejä. Kiintoaineet ja ravinteet ovat yleisiä ongelmia kaivantojen vesienhallinnan näkökulmasta. Niiden pääsyn estäminen herkkiin luontokohteisiin on mahdollista rakentamalla esimerkiksi kosteikkoja ja laskeutusaltaita. Siellä missä niiden rakentaminen ei ole mahdollista tai järkevää voidaan käyttää siirrettäviä laskeutusaltaita. Myös muiden haitta-aineiden ja haitallisten veden ominaisuuksien, kuten raskasmetallien, myrkkyjen, poikkeavan pH:n tai lämpötilan vuoksi voi aiheutua merkittävää haittaa ympäristölle. Toisinaan ongelmiin ei ole helppoa ratkaisua paikan päällä, vaan käytännöllisin ratkaisu on ohjata vesi jäteviemäriin, ja sitä pitkin edelleen jäteveden puhdistamolle, jossa vesi saadaan puhdistettua.

Keskeistä on tunnistaa potentiaaliset ongelmat valita kuhunkin ongelmaan ja paikallisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuva menetelmä. Yleisesti olosuhteet työmailla vaihtelevat runsaasti ja on vaikea laatia yksityiskohtaisia yleispäteviä ohjeita, jotka pätisivät kaikkiin tilanteisiin. Kaupungeilla ja organisaatioilla saatavilla ohjeita kaivantojen vesien laadunhallintaan, joiden avulla urakoitsijoiden on helpompi laatia omia suunnitelmia. Toimivien suunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen vaatii kuitenkin ymmärrystä sekä ammattitaitoa sekä suunnittelijoilta että toteuttavilta urakoitsijoilta. Keskeistä on tunnistaa alueen ongelmat ja erityispiirteet sekä valita parhaiten niihin soveltuvat ratkaisu.

Water quality management in excavations

Abstract

This thesis gathers information on water quality management in excavation from literature and other publications. As a case example the situation in the Raide-Jokeri project is reviewed. The main goal of this thesis is to find and identify ways to mitigate or prevent effects to environment caused by these waters. Properly implemented and working water management is crucial, so we can protect vulnerable natural sites, such as breeding streams of migratory fish and other sensitive ecosystems. In excavations water management perspective, suspended solids and nutrients are a common issue. Preventing them from reaching sensitive ecosystems can be done, by constructing wetlands or settling ponds for example. When the implementation of these solutions is not feasible, portable settling tanks can be used. Other harmful substances or properties of the water, such as heavy metals, toxins, abnormal acidity or temperature can cause major damage to environment. In some cases, there is no practical methods to solve problems on site, and the most feasible solution is to direct the waters through sewage network to wastewater treatment plant, where the waters can be properly treated.

It is essential to identify potential problems and to choose the best available method that suits the specific issue at hand and the characteristics of the local conditions. In general, the conditions in constructions sites can wary greatly and it is difficult to devise rules and guides that would apply to every situation. Cities and other organisations provide guides to water management in construction sites that makes it easier for contractors to make out their own plans. To make effective plans and to implement them into practise, requires understanding and expertise from both the designers and the contractors. It is vital to identify the problems and specific conditions on site in order to choose the best solutions to tackle them.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Aakko, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.