University of Oulu

Musiikin merkitys nuoren identiteetin kehityksessä

Saved in:
Author: Ryökäs, Inna1; Toivanen, Anna-Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004021364
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Ryökäs; A.-M. Toivanen, 2020
Publish Date: 2020-04-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa käsitellään musiikin ja identiteetin kehityksen välistä yhteyttä nuoruudessa. Tätä yhteyttä tarkastellaan sekä peruskoulun että luokanopettajakoulutuksen perspektiivistä, ottaen huomioon myös perusopetuksesta erillisen taiteen perusopetuksen. Aihe puhuttaa runsaasti erityisesti opettajia ja muita koulun toimijoita taide- ja taitoaineita koskevien leikkausten näkökulmasta. Musiikin ollessa yksi taide- ja taitoaineista, nämä resurssileikkaukset koskettavat myös olennaisesti sitä. Tulevina luokanopettajina koulutusleikkausten myötä herää huoli pätevän musiikinopetuksen toteutumisesta tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Aihetta lähdetään tutkimaan laadullisen tutkimusaineiston valossa musiikkikasvatuksen, nuoren tarpeiden sekä opettajan perspektiivistä. Tutkielman alussa asetetaan tutkielmalle tavoitteet, joita ovat identiteetin ja musiikin yhteyksien tutkiminen sekä taide- ja taitoaineiden, erityisesti musiikin aseman tarkastelu tänä päivänä. Myös aiheen valintaa sekä kirjoitusprosessia avataan, minkä jälkeen perehdytään tutkielman lähtökohtiin ja teoreettiseen viitekehykseen, sisältäen tutkimusongelman. Tutkielma on toteutettu kuvailevana, integroivana kirjallisuuskatsauksena, jonka aineistona on hyödynnetty muiden tutkijoiden aiemmin tekemää narratiivista tutkimusta, muun muassa haastatteluja ja kyselyitä.

Identiteetti määritellään Eriksonin teorian pohjalta sisällyttäen siihen muiden tutkijoiden näkökulmia sekä Marcian sovelluksen teoriasta. Identiteetin ulottuvuudet ja nuoruus ovat identiteetin tarkastelun keskiössä. Musiikkia lähestytään taiteen määritelmän kautta laajentaen sitä musiikkiin oppiaineena ja tuoden esille musiikkikasvatuksen näkökulman. Tämän jälkeen tutkitaan musiikkia osana nuoren elämää. Musiikin ja identiteetin välistä yhteyttä tuodaan esille identiteetin eri ulottuvuuksien kautta. Tarkastelun kohteena ovat myös musiikkikasvatus ja opettaja nuoren identiteetin kehitysprosessin tukena. Keskeisimpiä tutkijoita koskien musiikin ja identiteetin välistä yhteyttä ovat muun muassa Lamont sekä Hargreaves yhdessä useamman tutkijaryhmän kanssa.

Tutkielman lopussa tuodaan esille musiikin asema taide- ja taitoaineena ja keskustellaan tutkielmassa esiin nousseista johtopäätöksistä. Tutkielmassa tehtiin seuraavanlaisia johtopäätöksiä: musiikin vaikuttaa positiivisesti nuoren identiteettiin. Musiikin avulla voidaan kehittää identiteetin eri ulottuvuuksia sekä niiden pohjalla olevaa minuutta ja niitä voidaan kehittää eri tavoin erilaisissa oppimisympäristöissä; formaalissa, nonformaalissa ja informaalissa. Nämä ulottuvuudet kehittyvät osittain samanaikaisesti ja niiden välillä on nähtävissä yhteyksiä. Opettajalla on runsaasti mahdollisuuksia tukea nuoren identiteetin kehitysprosessia pedagogisesti. Johtopäätösten pohjalta pohditaan muun muassa musiikin ja opetussuunnitelman välistä suhdetta, opettajan toimintaa koulussa sekä tulosten sovellettavuutta alakouluun.

see all

Subjects:
Copyright information: © Inna Ryökäs; Anna-Maija Toivanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.