University of Oulu

Ihminen, huone ja yrttitarha : tutkielma suojan olemuksesta

Saved in:
Author: Saukkonen, Marketta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 135
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004101394
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Saukkonen, 2020
Publish Date: 2020-04-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni on esseemuotoinen tutkielma, jossa tarkastelen olemisen ja mielihyvän kokemusta arkkitehtuurin viitekehyksessä. Lähestyn näitä kysymyksiä erityisesti suojan ja tuttuuden teemojen kautta. Tutkielman perustana on fenomenologinen, kokemusta ja aistihavaintoja korostava ote, jota täydentää hermeneuttisen analyysin tulkinnallinen ulottuvuus.

Poetiikka ja narratiivisuus liittyivät luontevasti suojan olemuksen tutkimiseeni ja saavat merkittävän roolin työn viitoittajana. Erityisesti olen etsinyt näiden itselleni läheisten ilmaisumuotojen antia ja arvoa arkkitehtuurille. Kaunokirjallisuuden ja runouden kuvausten käyttämisellä tilat saavat inhimillisiä piirteitä ja tulevat nähdyiksi kokonaisempina. Fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan avulla tavoittelen ihmisen toiminnan, kulttuurin, taiteen ja tekstien merkitysten syvällistä inhimillistä ymmärtämistä.

Työssäni etsin aistimellisuuden ja kokemuksellisuuden kautta myös arkkitehtuurin sisäistä kieltä ja tuon esille kokijan roolia tilan syntymisessä. Tiloja tarkastelen asuttuina, elettyinä ja koettuina. Tilan ja paikan käsitteitä tutkin erityi- sesti muistojen merkitysten ja paikkaan syntyneen suhteen kautta. Tämän työn kantavana filosofisena teemana on kysymys kodista, nimenomaan talo ja koti sanojen dialektiikassa. Vaikka kauniina läpikulkevana nauhana näkyy onnellisten tilojen kuvat, olen antanut koko elämänkirjon väreineen ja rosoineen puhua.

Fenomenologinen analyysi perustuu avoimuuteen, välittömiin havaintoihin sekä oman kokemusmaailman pohdintaan ja reflektointiin. Diplomityöni rakentuukin lähdeteosten herättämien ajatusten lisäksi oman itseni, omien kokemusteni ja ymmärrysprosessien tarkastelusta. Lähestymällä työn teemoja hermeneuttisen kehän tulkintojen tekemisen prosessilla, olen yksityiskohtien tulkinnan kautta muodostanut kokonaisuuksien tulkintaa. Myös työn edetessä tapahtunut uudelleen tulkitseminen on tuottanut ihmisen olemisesta ja mielihyvän kokemisesta yhä laajempaa ymmärrystä.

Man, room and the herbal garden : a study of the essence of protection

Abstract

My Master’s thesis is an essay-based study, where I explore experience of being and pleasure within the framework of architecture. In particular, I approach these aspects through themes of protection and familiarity. The thesis is based on a phenomenological approach emphasizing experience and sensory perception, complemented by an interpretive dimension of hermeneutic analysis.

Poetics and narrative were inherent in my exploration of the nature of protection, playing also a significant role in the whole process of my thesis. In particular, I have been seeking their forms of expression and value for architecture. Through the use of fiction and poetry descriptions, spaces acquire human features and will be seen more complete. Through a phenomenological hermeneutical approach, I seek a profound human understanding of the meanings of human activities, culture, art and texts.

In the process of searching for the inner language of architecture through my sensuality and experience I highlight the role of the experiencer in the creation of space. I consider the spaces inhabited, lived and experienced. Therefore, the concepts of space and place are studied particularly through the meanings of memories and through the relationship created by the place.

The underlying philosophical theme of this work is the question of home, specifically the dialectics of the words house and home. However, the approach is to show the atmospheres of the lived happy places, I have also let the whole spectrum of life to be present.

Phenomenological analysis is based on openness, immediate observations and reflection of my own experiences. In addition to the ideas evoked by the sourse literature, my thesis is built upon examining and understanding my own experiences. By approaching the themes of my thesis through interpretation processes of hermeneutic circles, I have constructed interpretation of entities through the interpretation of details. Furthermore, as the thesis progressed it led to a growing understanding of being human and experiencing pleasure.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marketta Saukkonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.