University of Oulu

Positiivinen psykologia ja työhyvinvointi varhaiskasvatuksen opettajan työssä

Saved in:
Author: Kautto, Eevastiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004101400
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kautto, 2020
Publish Date: 2020-04-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa perehdyn työhyvinvointiin varhaiskasvatuksen opettajan työssä positiivisen psykologian näkökulmasta. Tutkielmani tavoitteena on kartoittaa niitä tekijöitä, joista työhyvinvointi varhaiskasvatuksen opettajan työssä rakentuu ja selvittää, voisiko positiivisella psykologialla olla annettavaa työhyvinvoinnin tukemiselle varhaiskasvatuksen työyhteisössä. Positiivinen psykologia on psykologian suuntaus, joka korostaa ihmisen voimavarojen ja vahvuuksien merkitystä hyvinvoinnille. Olen valinnut työhöni positiivisen psykologian näkökulman, sillä haluan tarkastella nimenomaan työhyvinvointia ja sen rakentumisen edellytyksiä. Aiheena työhyvinvointi kiinnostaa minua, koska haluan saada lisää tietoa työhyvinvoinnin osatekijöistä tulevaa työuraani ajatellen. Haluan korostaa tutkielmassani työn positiivisia puolia, sillä aikaisempi tutkimus on hyvin pitkälti keskittynyt työn negatiivisiin vaikutuksiin kuten stressiin ja uupumukseen.

Menetelmänä käytän kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, sillä tarkoitukseni on tarkastella ilmiötä mahdollisimman laajasti monenlaisia lähteitä hyödyntäen. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus antaa mahdollisuuden käyttää monenlaisia lähteitä ja se auttaa tuomaan tietoa ajan tasalle. Työhyvinvoinnista on olemassa paljon tietoa, joten olen joutunut tekemään melko tiukkoja rajauksia lähteiden käytön suhteen. Tutkielmassani käytän lähteinä pääosin suomalaista tutkimusta ja alan kirjallisuutta sekä muutamia kansainvälisiä tutkimuksia ja artikkeleita.

Tulosten mukaan työhyvinvointi on moniulotteinen kokonaisuus ja sen tukemisessa on huomioitava sekä yksilön, että yhteisön näkökulma. Työyhteisössä johtamisella on suuri merkitys työhyvinvoinnin edistämisessä, mutta myös jokainen työntekijä vaikuttaa omalta osaltaan työyhteisön hyvinvointiin. Varhaiskasvatuksen opettajan työhyvinvointi vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun ja sitä kautta lapsiin ja perheisiin, ja sen takia varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointiin tulisi panostaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eevastiina Kautto, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.