University of Oulu

Oppimista tukeva arviointi ja sen edistäminen perusopetuksessa

Saved in:
Author: Juntunen, Emma1; Karvosenoja, Siiri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004151416
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Juntunen; S. Karvosenoja, 2020
Publish Date: 2020-04-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyön tavoitteena on syventää opettajien ja opettajaopiskelijoiden ymmärrystä oppimista tukevasta arvioinnista ja sen edistämisestä perusopetuksen kontekstissa. Tutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena niin, että lukijan on mahdollista saada kokonaiskuva oppimista tukevasta arvioinnista tutkimuskysymysten näkökulmista.

Oppimisen arvioinnin tehtävänä perusopetuksessa on ohjata ja kannustaa oppimista sekä kehittää oppilaan itsearviointitaitoja. Arvioinnin painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa, josta suuri osa on vuorovaikutusta. Oppimisen edistämisellä arvioinnin keinoin pyritään siihen, että oppiminen etenee kohti tavoitteiden saavuttamista. Ennen oppilaita arvioitiin suhteellisesti. Nykyisin arviointi on tavoite- ja kriteeriperustaista. Tämä tarkoittaa, että arviointi on oppilasta ja hänen oppimistaan varten eikä oppilaan arvostelua varten. Kun halutaan saada poikkileikkaus oppilaan sen hetkisestä osaamisesta suhteessa tavoitteisiin, puhutaan summatiivisesta arvioinnista. Arvioinnin oppimista tukevaa tehtävää korostettaessa puhutaan formatiivisesta arvioinnista, jonka avulla keskitytään koko oppimisprosessin tukemiseen. Näiden käsitteiden käyttöä tärkeämpää on kuitenkin arvioinnin perimmäisen tehtävän ymmärtäminen.

Oppimista tukeva arviointi on oppimisen tavoitteet näkyväksi tekevää ohjaavaa vuorovaikutusta, jonka avulla oppimisprosessia tuetaan yhdessä oppilaan kanssa oppimisen edistämiseksi. Oppimista tukevan arvioinnin edistäminen liittyy arviointikulttuurin kehittämiseen. Arviointikulttuurin kehittämisessä tulee huomioida, mihin arvioinnilla pyritään ja miksi sitä tehdään. Joskus arvioinnissa painottuu ainoastaan sen summatiivinen tehtävä. Tällöin arvioinnin oppimista tukeva tehtävä jää vähemmälle huomiolle. Tutkimusten perusteella arviointi ei aina toteudu tavoiteperustaisena. Opetusta ja arviointia suunnitellessa ja toteuttaessa opettajien tulee olla erityisen tavoitetietoisia. Arvioinnin avulla oppimisprosessia voidaan tukea monipuolisesti sen eri vaiheissa kohti tavoitteiden saavuttamista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Juntunen; Siiri Karvosenoja, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.