University of Oulu

Turvataitokasvatuksen näkökulmia lasten verkkoturvallisuuden kehittämiseen

Saved in:
Author: Raappana, Simo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004151422
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Raappana, 2020
Publish Date: 2020-04-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lapset alkavat käyttää digiteknologiaa hyvin varhaisessa lapsuudessa ja oppivat erilaisten teknologiapäätteiden ja sovellusten toiminnan sitä myötä aikaisin. Lasten siirtyessä käyttämään internetiä ja verkossa löytyviä palveluita, tarvitsevat he kasvatusta myös siihen, mitä vaaratilanteita internetissä voi kohdata, miten niitä voi tunnistaa sekä miten vaaroja kohdatessa tulee toimia. Aikuisilla on vastuu lasten kasvatuksesta turvalliseen elämään, joten kasvattajan on tärkeää olla myös itse tietoinen mahdollisista uhkatilanteista ja niiden tunnistamisesta.

Tutkielma on toteutettu narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Lähteitä ei ole rajattu tarkasti, vaan katsaukseen on otettu laaja otos oleellista kirjallisuutta sekä tutkimuksia. Tutkielmassa käydään läpi, mitä turvataitokasvatuksella tarkoitetaan ja mitä turvataidot ovat. Internetin vaarojen osalta tutkielma rajoittuu pääasiassa internetin tietosuojaan, nettikiusaamiseen sekä internetin välityksellä tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Turvataitokasvatuksen avulla pyritään lisäämään lasten omia voimavaroja selvitä haastavista tilanteista. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on nostaa esiin erilaisia turvataitokasvatuksen näkökulmia lasten internet-turvallisuuteen sekä soveltaa turvataitojen opettamista osana lasten verkkoturvallisuuden kehittymistä. Tavoitteena on myös selvittää kodin ja koulun roolit lasten turvallisuuden lisääjinä. Tutkielma keskittyy kasvattajan rooliin ja merkitykseen osana lasten turvallisuutta sekä kasvattajana tehtäviin ratkaisuihin ja toimenpiteisiin osana lasten verkkoturvallisuutta.

Tutkimusongelman johtopäätöksinä turvataitokasvatuksen sekä lasten verkkoturvallisuuden ja siihen kasvattamisen periaatteet ja keinot muistuttavat toisiaan. Keskeisimpinä seikkoina esiin nousee lasten turvallisen vuorovaikutussuhteen luominen aikuisiin, ennaltaehkäisevä tiedon jakaminen sekä vanhempien ja kasvattajien oman tietoisuuden lisääminen internetin uhkatekijöistä. Lasten turvallisuuden lisääminen on sekä koulun että kodin tehtävä, ja molempiin ympäristöihin on sovellettavissa samantyylisiä kasvatusmalleja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Simo Raappana, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.