University of Oulu

Oppilaan motivaatio, siihen vaikuttavat tekijät ja sen tukeminen

Saved in:
Author: Lyytikäinen, Sakari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004151432
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lyytikäinen, 2020
Publish Date: 2020-04-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat oppilaan oppimismotivaatioon ja miten opettaja voi edesauttaa oppilaan oppimismotivaation syntyä ja ylläpitämistä. Tutkielmassa tarkastellaan motivaation eri osa-alueita ja niiden muodostumista. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, miten opettaja voi konkreettisesti vaikuttaa motivaatioprosesseihin ja miten oppimisympäristöt, työskentelytavat ja oppilaan omat motivaation säätelymallit vaikuttavat oppimismotivaatioon. Motivaatiota ja sen tukemista oppimiskontekstissa on tärkeää tutkia, koska tutkimustulokset ovat osoittaneet motivaation vaikuttavan keskeisesti oppimistuloksiin ja kouluviihtyvyyteen.

Motivaatio on voima, joka saa yksilön toimimaan. Motivaatio voi muodostua sekä ulkoisista että sisäisistä motivaatiotekijöistä. Ulkoiset motivaatiotekijät kannustavat ihmistä toimimaan esimerkiksi palkkioiden tai pakonomaisuuden takia, kun taas sisäisten motivaatiotekijöiden ohjaamana ihminen toimii nautinnon ja innostuksen ohjaamana. Motivaatio ja motivoituneisuus ei ole pysyvää, vaan jopa sisäinen motivaatio voi muuttua ulkoiseksi motivaatioksi esimerkiksi jatkuvan palkkioiden saamisen seurauksena. Oppiessaan ymmärtämään toimintansa syvempiä merkityksiä, myös yksilön ulkoinen motivaatio voi muuttua sisäiseksi.

Oppimismotivaatio voi sisältää sekä ulkoisia että sisäisiä motivaatiotekijöitä. Oppimaan motivoitunut henkilö ymmärtää opiskelunsa merkityksen ja hyödyn, ja on näin ollen mahdollisesta ulkoisesta motivaatiosta huolimatta valmis työskentelemään kokemiensa hyveiden eteen. Ymmärryksen lisäksi myös oppilaan minäpystyvyys ja tahto ovat merkittäviä palasia hyvän oppimismotivaation muodostumisessa.

Peruspilarit parhaan mahdollisen motivaation syntymiselle ovat kokemukset autonomiasta, minäpystyvyydestä ja yhteisöllisyydestä. Niiden ansiosta yksilö tuntee olevansa kyvykäs ja huomioitu, ja näin ollen hänen yleinen motivaatiotasonsa kasvaa. Luokassa toimittaessa kyseisten peruspilareiden toteuttamisen on havaittu olevan haasteellista muun muassa luokkien isojen kokojen ja ylemmältä taholta tulevien opiskelua ja oppimista koskevien vaatimusten takia.

Opettaja voi vaikuttaa oppilaan motivoituneisuuteen muun muassa oppilaantuntemuksen, luokan yhteishengen luomisen ja ylläpitämisen, sekä erilaisten oppimisympäristöjen ja työskentelytapojen avulla. Myös oppilaan oma tietoisuus omista taidoista ja motivoituneisuudestaan auttavat häntä säätelemään esimerkiksi omia tavoitteitaan ja motivaatiotaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sakari Lyytikäinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.