University of Oulu

Perceptions of gender and gender equality in Ugandan NGO, ACFODE, during years 2013–2014 and 2016–2017

Saved in:
Author: Oravainen, Miia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 126
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004181447
Language: English
Published: Oulu : M. Oravainen, 2020
Publish Date: 2020-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Holma, Katariina
Huhtala, Hanna-Maija
Reviewer: Holma, Katariina
Vienola, Minna-Kerttu
Description:

Abstract

This thesis examines the perceptions of gender and gender equality in Ugandan gender advocacy non-governmental organization, ACFODE, during years 2013–2014 and 2016–2017. The research questions concern the perceptions of 1. gender, 2. gender equality and 3. improving gender equality in ACFODE’s Arise-magazine during years 2013–2014 and 2016–2017.

The theoretical framework of the thesis includes prior theories and research about gender, equality and gender equality. In the theoretical framework it is suggested that ‘gender’ is a social construction that is built on ‘sex’ and can differ from it. Construction of gender includes several factors and for example time and place have impact on how gender is constructed. Equality has also varying definitions that differ depending on time and place. ACFODE has worked over thirty years in the field of gender issues in Uganda — hence, it is interesting to examine how gender and gender equality are perceived in ACFODE’s texts.

The research method utilized in the research is qualitative, data-based content analysis. The data is collected from ACFODE’s Arise-magazine, and totally four issues are included in the analysis of the research. In the results of the research it is found that there are mainly two genders perceived in ACFODE’s texts — men and women. Men and women are largely seen through confrontation in the data. Gender inequalities are perceived to exist in Uganda despite the numerous efforts to narrow the gender gap for example in education and political field. Especially women are perceived to face gender inequalities, which is in line with the prior research. In Ugandan culture, men are often perceived as dominant decision-makers, whereas women are perceived to be weaker and dependent on men. The texts in Arise acknowledge that women are capable of independent income-gaining and decision-making, and aim at increasing knowledge about women’s capabilities as well as change women’s role to more independent.

Enhancing gender equality in Uganda is perceived to be successful especially if women’s rights and position are improved in terms of hearing women’s voice, empowering women and giving women access to decision-making. In addition, the importance of men’s engagement in promoting women’s rights emerges from the data, since men are perceived to have more power in Ugandan culture than women. The challenges connected to improving gender equality include the gap between what is provided by legislation and what happens in real life, deeply rooted cultural and religious beliefs concerning women’s and men’s differences and separate roles as well as the sometimes threatening approach of women’s movement which may make people defensive. It is perceived to be important to include both women and men in decision-making and narrow the gap between men and women.

Käsitykset sukupuolesta ja sukupuolten tasa-arvosta ugandalaisessa kansalaisjärjestössä, ACFODE:ssa, vuosina 2013–2014 ja 2016–2017

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin, millaisia sukupuoleen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä käsityksiä ilmenee ugandalaisen kansalaisjärjestön, ACFODE:n julkaisussa vuosina 2013–2014 ja 2016–2017. Tutkimuskysymykset kysyvät, millaisia käsityksiä 1. sukupuolesta, 2. sukupuolten tasa-arvosta, ja 3. sukupuolten tasa-arvon edistämisestä esiintyy ACFODE:n Arise-lehdessä vuosina 2013–2014 ja 2016–2017.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on esitetty aiempia teorioita ja tutkimuksia sukupuolesta, tasa-arvosta ja sukupuolten tasa-arvosta. Teoreettinen viitekehys osoittaa, että termi ”gender” viittaa sosiaaliseen konstruktioon, jonka nähdään pääasiassa rakentuvan biologisen sukupuolen päälle. Myös tasa-arvolla on useita määritelmiä, jotka vaihtelevat ajan ja paikan perusteella. Tämän myötä on mielenkiintoista tutkia, miten sukupuoli ja tasa-arvo näyttäytyvät juuri ACFODE:n teksteissä. Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa on laadullinen, aineistolähtöinen sisällönanalyysi, ja aineistona on neljä numeroa ACFODE:n julkaisemaa Arise-lehteä.

Aineistosta sukupuolia käsitetään olevan pääasiassa kaksi — miehet ja naiset. Aineistossa miehet ja naiset nähdään paljolti vastakkainasettelun kautta. Sukupuolten epätasa-arvoa nähdään esiintyvän yhä Ugandassa huolimatta lukuisista yrityksistä häivyttää sukupuolten välistä kuilua esimerkiksi koulutuksessa ja politiikassa. Sukupuolten epätasa-arvon nähdään kohdistuvan etenkin naisiin, mikä on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Miehet on nähty ugandalaisessa kulttuurissa dominoivina päätöksentekijöinä, kun taas naiset on enimmäkseen käsitetty heikommiksi ja miehistä riippuvaisiksi. ACFODE tiedostaa naisten pystyvän työskentelyyn ja itsenäiseen päätöksentekoon, ja pyrkii teksteissään lisäämään tietoisuutta naisten kykeneväisyydestä ja muuttamaan naisten roolia itsenäisemmäksi.

Aineistossa nähdään, että sukupuolten tasa-arvoa Ugandassa voidaan edistää etenkin naisten oikeuksien parantamisella; naisten äänen kuulemisella, naisten voimaannuttamisella ja antamalla naisille pääsy päätöksentekotehtäviin. Myös miesten rooli nousee aineistossa tärkeäksi naisten oikeuksien ajamisessa, sillä miehillä nähdään olevan enemmän valtaa Ugandan kulttuurissa. Haasteita sukupuolten tasa-arvon edistämiseen tuovat etenkin kuilu lainsäädännön ja tosielämän välillä, syvään juurtuneet kulttuuriset ja uskonnolliset uskomukset esimerkiksi naisten ja miesten erillisistä rooleista sekä naisten liikkeen ajoittainen uhkaava lähestymistyyli, joka voi saada väestön puolustuskannalle. Aineistosta ilmenee, että tärkeää olisi sisällyttää sekä naisia että miehiä päätöksentekotehtäviin ja häivyttää kuilua miesten ja naisten välillä vastakkainasettelun sijaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Oravainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.