University of Oulu

Huonokuuloisten oppilaiden ja opiskelijoiden kuulemisen tekniset apuvälineet fyysissä oppimisympäristöissä

Saved in:
Author: Kettunen, Tuukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine, Department of Medical Technology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 143
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004181448
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kettunen, 2020
Publish Date: 2020-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jämsä, Timo
Nikula, Juha
Reviewer: Jämsä, Timo
Reponen, Jarmo
Description:

Tiivistelmä

Työn tarkoitus: Kartoittaa ja vertailla fyysisissä oppimisympäristöissä käytettävien kuulemisen apuvälineiden ominaisuuksia ja teknisiä ratkaisuja sekä selvittää millaisia haasteita huonokuuloisilla oppilailla ja opiskelijoilla on kuulemisessa fyysisissä oppimisympäristöissä ja mitkä apuvälineet soveltuvat parhaiten eri oppimistilanteisiin opetettaessa huonokuuloisia sekä löytää mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

Menetelmät: Menetelminä käytettiin kirjallisuusselvitystä ja puolistrukturoitua haastattelua. Haastateltavina oli kymmenen asiantuntijaa ja haastattelumateriaalin analyysissä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tulokset: Kirjallisuuden perusteella huonokuuloisten kuulemisen parantamiseksi oppimisympäristöissä tulee käyttää äänensiirtojärjestelmää ja puhujalla mikrofonia. Soundfield-järjestelmä hyödyttää kaikkia oppimisympäristöissä opiskelevia, mutta sitä tulee käyttää äänensiirtojärjestelmän rinnalla. Haastattelujen perusteella voidaan yleisesti suositella kiinteää induktiosilmukkajärjestelmää käytettäväksi sisätiloissa tapahtuvissa opetustilanteissa. RF-järjestelmät ovat soveliaimpia pari- ja ryhmätöissä sekä ulkotiloissa. Vertaisten puheen kuulemiseksi on suositeltavaa käyttää monimikrofonijärjestelmää. AV-laitteet tulisi liittää kiinteästi äänensiirtojärjestelmään niiden kuulemisen mahdollistamiseksi.

Johtopäätökset: Äänensiirtojärjestelmät ovat paras tapa mahdollistaa huonokuuloisten kuuleminen eri oppimistilanteissa. Järjestelmissä on huonoja ja hyviä puolia, minkä takia niiden voidaan sanoa olevan toisiaan täydentäviä ja ne on valittava kuulotason, ympäristön ja oppimistilanteen mukaisesti. Tieteellisessä kirjallisuudessa ei ole vertailtu moderneja induktiosilmukka- ja RF-järjestelmiä keskenään, joten lisätutkimuksia tarvitaan. Wi-Fi- ja älypuhelinpohjaiset kuulemisen apuvälineet voivat olla tulevaisuuden ratkaisu, mutta toistaiseksi niiden viive äänensiirrossa voi heikentää puheen vastaanottoa.

Assistive listening technology for hard-of-hearing pupils and students in physical learning environments

Abstract

Objective: The objective of this thesis was to investigate and compare different technical solutions and features of assistive listening technologies for hard-of-hearing (HoH) pupils and students in physical learning environments, to study what kinds of hearing challenges HoH pupils and students have in physical learning environments, to examine which aids are best suited for different learning situations and to find possible further research topics.

Methods: Used methods in this thesis were literature review and semi-structured interview. Ten experts working in the field of the study of interest were interviewed for this study and the interview material was analysed with inductive content analysis.

Results: According to the literature, the most efficient way to improve listening of HoH pupils and students in physical learning environments is to use microphones and assistive listening devices (ALDs). A Soundfield system is beneficial to all pupils and students studying in the learning environment but generally it should not replace other ALDs needed by HoH persons. Based on the interviews, a hard-wired hearing loop system can generally be recommended for indoor education. RF systems are best suitable for pair or group work and for outdoor education. The use of multiple microphones is recommended in order to improve audibility of the classmates’ speech. Audio-visual devices should be hardwired with the ALD in order to secure audibility for HoH pupils or students.

Conclusion: ALDs are the best solution to provide best audibility in different learning situations. All the systems have their own intended uses so it can be claimed that they complement each other, and the system needs to be chosen according to the environment, learning situation and the needs of the HoH persons. Modern hearing loop systems are not compared with RF systems in scientific literature so further research is needed. Wi-Fi and smartphone based assistive listening devices may become a feasible technical solution in the future but currently their latency may even decrease speech perception.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuukka Kettunen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.