University of Oulu

”Se on todella raskas aikuiselle mennä läpi” : aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kohtaaminen varhaiskasvatuksen opettajien tunteiden ja työssä jaksamisen kertomuksissa

Saved in:
Author: Tuomaala, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004181449
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Tuomaala, 2020
Publish Date: 2020-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Uitto, Minna
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien tunteita aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kohtaamisissa ja niiden vaikutuksista työssä jaksamiseen. Tutkimukset ovat tähän asti painottuneet lasten aggressiivisuuden selittämiseen ilmiönä varhaiskasvatuksessa lasten näkökulmaa painottaen. Tämän tutkimuksen tarkoitus on saada lisää tietoa aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kohtaamisista varhaiskasvatuksen opettajien kertomusten avulla. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisia tunteita aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kohtaaminen herättää varhaiskasvatuksen opettajissa? 2. Miten aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kohtaamisissa ilmenneet tunteet näyttäytyvät työssäjaksamisen kertomuksissa?

Tutkimukseni taustalla vaikuttavat julkinen keskustelu ja selvitykset lasten aggressiivisen käyttäytymisen lisääntymisestä varhaiskasvatuksessa. Teoreettinen viitekehys muodostuu aggressiivisuuden, tunteiden ja tunnetyön tarkastelulla. Tarkastelen näitä teemoja myös varhaiskasvatuksen opettajien kertomusten näkökulmista. Haastavissa kasvatustilanteissa varhaiskasvattajat kokevat monenlaisia, jopa ristiriitaisiakin tunteita ja pohtivat toimintansa eettisyyttä työssään.

Tutkimukseni on toteutettu narratiivisella lähestymistavalla. Aineistoni koostuu neljän varhaiskasvatuksen opettajan haastatteluista, jotka on kerätty joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019. Analysoin haastattelun kertomukset aineistolähtöistä sisällönanalyysia mukaillen. Analyysin pääluokat ovat tunteet ja työssä jaksaminen.

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksissa aggressiivisesti käyttäytyvän lasten kohtaamisissa painottuvat negatiiviset tunteet. Haastavissa kasvatustilanteissa kasvattajat säätelevät sekä omia että lapsen tunteita. Aggressiivisuuden kohtaaminen ilmenee työssä jaksamisen kertomuksissa tunteiden hallinnan haasteina, väsymyksenä, riittämättömyyden tunteina ja arvostuksen puutteena, mutta myöskin motivaation kasvuna ja onnistumisen kokemuksina. Kertomuksissa varhaiskasvattajat kokevat merkittäväksi työssä jaksamista lisääväksi tekijäksi kasvattajatiimin ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuen haastavien kasvatustilanteiden käsittelyyn. Ammatillista tukea aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kohtaamisiin kaivataan lisäkoulutuksen muodossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Tuomaala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.