University of Oulu

Perusopetukseen valmistavan luokan opettajien kokemuksia kodin ja koulun yhteistyöstä

Saved in:
Author: Koistinen, Miia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004181453
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Koistinen, 2020
Publish Date: 2020-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Reviewer: Jokikokko, Katri
Sääskilahti, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää perusopetukseen valmistavan luokan opettajien kokemuksia kodin ja koulun yhteistyöstä. Aineistonkeruu tapahtui puolistrukturoidulla teemahaastatteluilla, jotka toteutettiin keväällä puhelimitse sekä kasvokkain 2019. Tutkimukseen osallistui neljä perusopetukseen valmistavan luokan opettajaa eri puolilta Suomea. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Tutkimuskysymykset muodostettiin haastatteluista saadun aineiston pohjalta. Ensimmäinen tutkimuskysymys keskittyi selvittämään miten perusopetukseen valmistavan luokan opettajan ja kodin välistä yhteistyötä toteutetaan. Tutkimuskysymyksen kautta pyrittiin lisäksi tutkimaan mitkä vuorovaikutuskanavat olivat tavallisimpia sekä mihin asioihin yhteistyö tavallisesti liittyi. Toinen tutkimuskysymys pyrki selvittämään millaiset tekijät vaikuttivat perusopetukseen valmistavan luokan opettajan ja kodin välisen yhteistyön toimivuuteen.

Tutkimustulosten mukaan perusopetukseen valmistavan luokan opettajien ja kodin yhteistyön yleisimmät vuorovaikutuskanavat ovat Wilma, tekstiviestit, WhatsApp, paperiset viestit, puhelut sekä henkilökohtaiset tapaamiset koululla. Yhteistyö liittyy useimmiten oppilaan koulunkäyntiä koskeviin asioihin. Näitä ovat esimerkiksi kotitehtävät, aikataulumuutokset sekä koulun retkiin ja tapahtumiin liittyvät asiat. Valmistavan luokan opettajan ja kodin välisen yhteistyön toimivuus riippuu useista eri tekijöistä. Toimivan vuorovaikutuksen koetaan rakentuvan tiiviistä yhteydenpidosta, yhteisestä kiinnostuksesta oppilaan koulunkäyntiä ja hyvinvointia kohtaan sekä molemminpuolisesta avoimuudesta ja kunnioituksesta. Haastavat vuorovaikutustilanteet liittyvät yleensä yhteisen kielen puuttumiseen tai yhteydenpidon toteuttamatta jättämiseen. Lisäksi tulkkipalveluiden koetaan olevan pääasiassa riittävää.

Tutkimustuloksia ei voida yleistää pienen otannan vuoksi. Tutkimustulosten luotettavuutta pyrittiin lisäämään perustelemalla tuloksia teorian avulla. Kodin ja koulun yhteistyöstä on tehty aiempia tutkimuksia, mutta valmistavan luokan opettajien kokemuksia ei ole tutkittu teemahaastatteluita hyödyntäen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Koistinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.