University of Oulu

Suomalainen koulutusvienti ja koulutuksen globalisaatio sekä markkinaehtoistuminen : mahdollisuudet ja haasteet koulutusviejien näkökulmasta

Saved in:
Author: Hautajärvi, Matias1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004181458
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hautajärvi, 2020
Publish Date: 2020-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kontio, Kimmo
Reviewer: Pikkarainen, Eetu
Kontio, Kimmo
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää koulutuksen globalisaation ja markkinaehtoistumisen mahdollisuuksia ja haasteita suomalaiselle koulutusviennille koulutusviejien näkökulmista. Koulutusviennillä tarkoitetaan kaikkea koulutukseen, koulutusjärjestelmiin sekä asiantuntijuuden siirtoon perustuvaa liiketoimintaa, jonka sovelluksesta jokin ulkomainen taho maksaa rahaa. Koulutuksen globalisaatio ja markkinaehtoistuminen ovat etenkin englanninkielisessä kirjallisuudessa olleet viime vuosien aikana keskeisiä teemoja koulutuskentän muutoksista ja kehityksestä puhuttaessa.

Maailmanlaajuinen informaatioteknologinen kehitys on viimeisen vuosikymmenen aikana luonut uudenlaisia haasteita myös koulutukselle. Jatkuvasti kasvava määrä myös koulutusta koskevaa informaatiota on johtanut tilanteeseen, jossa koulutusjärjestelmien välinen globaali kilpailu on kiihtynyt ja poliittiset päätökset ovat globaalisti sulattaneet etenkin korkeakoulutuksen osaksi markkinataloutta. Koulutuksen globalisaatio ja markkinaehtoistuminen ovat samanaikaisesti asettaneet koulutukselle uusia haasteita, mutta toisaalta myös luoneet etenkin koulutuksen liiketoiminnallisille ulottuvuuksille uudenlaisia mahdollisuuksia. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää suomalaisten koulutusviejien näkemyksiä näihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin liittyen.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Webropol-kyselytyökalun avulla. Kyselylomake jaettiin sähköisesti laajalle joukolle suomalaisen koulutusviennin asiantuntijoita. Kyselytutkimuksessa ja tutkimustulosten analysoinnissa hyödynnettiin monimenetelmällistä tutkimusmenetelmää, jossa yhdisteltiin sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen periaatteita. Kyselylomake sisälsi sekä suljettuja monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Kyselyyn vastasi 24 osallistujaa.

Saatujen tulosten perusteella suomalaiset koulutusviejät ovat tietoisia koulutuksen globalisaatioon ja markkinaehtoistumiseen liittyvistä teemoista, joskin koulutuksen globalisaatio vaikuttaisi olevan termeistä tutumpi. Tutkimustulosten perusteella suomalaiset koulutusviejät pyrkivät tekemään koulutusvientiä sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden periaatteiden mukaisesti tiedostaen kuitenkin samalla koulutusviennin olevan pohjimmiltaan taloudellista hyötyä tavoittelevaa liiketoimintaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matias Hautajärvi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.