University of Oulu

”Sen kuuluu sen lapsen nähä, että vedetään yhtä köyttä.” : vanhempien käsityksiä kasvatusyhteistyön merkityksestä lapsen itsetunnon rakentumiselle esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa

Saved in:
Author: Buckman, Anna1; Vallo, Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 112
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004181464
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Buckman; L. Vallo, 2020
Publish Date: 2020-04-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Alanko, Anu
Pinola, Timo
Siira, Virva
Description:

Tiivistelmä

Itsetunto voidaan nähdä ihmisen kykynä luottaa itseensä, pitää itsestään ja arvostaa itseään heikkouksistaan huolimatta. Alle 6-vuotiaan lapsen minäkuva ja itsetunto muodostuvat kodin kokemusmaailmassa. Kouluun siirtyessään lapsen elinpiiri laajenee, ja itsetuntoon vaikuttavat vanhempien lisäksi myös opettajat, koulutoverit ja koulun toimintakulttuuri. Kasvatusyhteistyön tehtävänä on edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä lisätä hänen hyvinvointia ja turvallisuutta, mutta millainen rooli opettajan ja vanhempien välisellä yhteistyöllä on lapsen rakentaessa vahvaa itsetuntoa sekä minäkuvaansa koululaisena?

Tutkielman teoreettinen viitekehys esittelee itsetunnon ja minäkuvan rakentumisen teorioita sekä kasvatusyhteistyötä käsitteleviä tutkimuksia ja yhteistyötä ohjaavia asetuksia. Näiden pohjalta tarkastelemme kodin ja koulun kasvatusvastuun jakautumista sekä lapsen itsetunnon ja minäkuvan muovautumista yhteistyön keskiössä.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vanhempien käsityksiä ja kokemuksia opettajan kanssa tehdyn kasvatusyhteistyön vaikutuksista lapsen itsetunnon rakentumiseen esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa. Tutkimus on toteutettu fenomenografisella otteella ja sisällönanalyysin keinoin. Aineisto on tuotettu teoriasidonnaisella teemahaastattelulla marras–joulukuussa 2019. Haastateltavina oli neljä ensimmäisen luokan aloittaneen lapsen vanhempaa eri puolilta Suomea.

Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat katsoivat lapsen minäkuvan ja itsetunnon kokevan muutoksia kouluun siirtymisen ja koululaisen rooliin kasvamisen myötä. Tutkimus toteaa kasvatusyhteistyön näyttäytyvän vanhemmille ensisijaisesti molemminpuolisena käytännön tiedottamisena ja lapsen oppimiseen painottuvien asioiden jakamisena. Kuitenkin kasvatusyhteistyössä jaetun tiedon ja yhdessä tapahtuvan arvioinnin sekä yhteistyön mahdollistaman kasvatuksellisen tuen myötä vanhemmat ja opettaja rakentavat jaettua näkemystä lapsesta. Tämä jaettu näkemys mahdollistaa lapselle turvallisuuden tunteen, jonka pohjalta lapsen itsetunto voi kehittyä vahvaksi. Tutkielma vahvistaa itsetunnon asemaa tärkeänä kasvatusyhteistyön teemana.

“The child must see that we’re pulling together.” : parents’ perceptions of the importance of family-school partnership in the development of the child’s self-esteem during the preschoolschool transition and the first year of primary education

Abstract

Self-esteem can be seen as an individual’s ability to trust, like and appreciate oneself despite their weaknesses. The self-image and self-esteem of a child under the age of six are shaped by the experiences at home. As a child enters school, the child’s circle of life expands and his or her self-esteem is influenced not only by parents, but also by teachers, schoolmates and the school’s operating culture. The purpose of home-school co-operation is to promote the healthy growth and development of the child and to increase his or her well-being and safety, but what role does family-school partnership play in the construction of the child’s self-image as a pupil?

The theoretical framework of the thesis introduces theories of self-esteem and self-image development, as well as research on home-school co-operation. On the basis of these, we examine the shared responsibilities of families and schools and the child’s development of self-esteem and self-image at the centre of these overlapping influences.

The purpose of this study is to explore parents’ perceptions and experiences of the impact of the co-operation with the classroom teacher on their child’s self-esteem during the preschool-school transition. The research has been carried out with a phenomenographic approach and by means of content analysis. The material was produced by a theory-based theme interview in November–December 2019. Four parents of first-graders from around Finland were interviewed.

The parents considered their child’s self-image and self-esteem to go through changes as their child started school and began growing into the role of a pupil. The study concludes that home-school co-operation appears to parents primarily as sharing of information on practical matters and the child’s learning. However, through shared knowledge and joint assessment, and the educational support the collaboration provides, parents and teacher are building a shared view of the child. This shared view between parents and teacher enables the child to feel a sense of security, on the basis of which his or her self-esteem can develop to be strong. The thesis strengthens the position of self-esteem as an important theme of family-school partnership.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Buckman; Leena Vallo, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.