University of Oulu

Opiskelijoiden määritelmiä erityisopetuksesta

Saved in:
Author: Aho, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004181471
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Aho, 2020
Publish Date: 2020-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Takala, Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Tämän laadullisen pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mitä ja keitä varten erityisopetus on kasvatustieteen tiedekunnan opiskelijoiden määrittelemänä.

Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen erilaisuuksien rakentumista normaalin, poikkeavan ja erityisen määritelmien kautta, toiseuden kokemuksia, erityisopetuksen historiaa käytännön ja terminologian muuttumisen kautta sekä erityisopetuksen nykytilaa ja uutta perusopetuslakia. Empiirisen osan aineisto kerättiin avoimella kyselyllä Oulun yliopistossa luennolla syksyllä 2017. Kyselyyn vastasi 150 opiskelijaa, ja vastauksista 48 on satunnaisotannalla käytetty tässä tutkimuksessa. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä ja teorialähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkimuksen tulosten mukaan erityisopetus on yksilöllistä opetusta, tasa-arvon tavoittelua, opetuksen eriytyneisyyttä, kolmiportaista tukea ja ”normaalista” eroavaa opetusta. Erityisopetus on kaikkia oppilaita varten tai tiettyjä oppilaita varten. Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden mukaan erityisopetus on tärkeä asia. Tulosten mukaan yleis- ja erityisopetuksen välille tehdään edelleen selvä ero huolimatta inklusiivisten käytäntöjen kasvusta ja uuden perusopetuslain mukanaan tuomasta kolmiportaisen tuen mallista. Poikkeavan ja erityisen oppilaan määritelmiä ylläpidettiin ja tuotettiin tekemällä ero ”normaalin” opetuksen ja erityisopetuksen välille sekä nimeämällä diagnoosien avulla ne, ketkä tarvitsevat erityisopetusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Aho, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.