University of Oulu

Näkymättömät lapset varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Sarre, Johanna1; Taka-Eilola, Taija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004181481
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Sarre; T. Taka-Eilola, 2020
Publish Date: 2020-04-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksemme käsittelee sosiaalista näkymättömyyttä varhaiskasvatuksessa, joka on vuorovaikutuksessa syntyvä ilmiö. Sosiaalinen näkymättömyys on oman kokemuksemme mukaan läsnä varhaiskasvatuksen arjessa, mutta sitä ei ole käsitelty juurikaan tutkimuksissa. Ilmiö on kasvatuksellisesta näkökulmasta haasteellinen, sillä kasvattajat eivät tiedosta sen olemassaoloa.

Tutkimuksessamme pyrimme integroivan kirjallisuuskatsauksen keinoin muodostamaan alustavan kokonaiskuvan sosiaalisesta näkymättömyydestä varhaiskasvatuksessa. Avaamme tutkimuskysymystemme avulla mitä sosiaalinen näkymättömyys on, sekä mikä altistaa lapsen sosiaaliselle näkymättömyydelle.

Tuloksissa kuvaamme sosiaalista näkymättömyyttä peilautumattomuuden, kohtaamattomuuden ja yksinäisyyden käsitteiden kautta, jotka muodostavat sosiaalisen näkymättömyyden teorian. Lisäksi kuvaamme näkymättömyydelle altistavia tekijöitä, joita on havaittavissa kiintymyssuhteissa, päiväkodissa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, temperamenttipiirteissä, puolustusmekanismeissa sekä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. Näkymättömyys ilmiönä nivoutuu monella tapaa minäkuvan muodostumiseen. Tämä yhteys näkyy niin kaikkien näkymättömyyttä kuvaavien kuin näkymättömyydelle altistavienkin tekijöiden yhteydessä. Näkymättömyyteen liittyy tekijöitä, joiden ilmeneminen voi aiheuttaa lapselle näkymättömän roolin päiväkotiympäristössä.

Näkymättömyydellä on suuri vaikutus lapsen minäkuvan kehitykseen ja sitä kautta mielenterveyteen. Yksilöiden mielenterveydellä on taas vaikutuksensa yhteiskunnan resursseihin. Sosiaalisen näkymättömyyden ilmiötä onkin tärkeää tuoda esille, sillä se lisää näkymättömyyden tunnistamisen mahdollisuuksia kasvattajien keskuudessa. Ilmiön tunnistaminen vähentää sosiaalista näkymättömyyttä ja sitä kautta siitä aiheutuvia haittoja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Sarre; Taija Taka-Eilola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.