University of Oulu

Autismikirjon lapsen leikki ja sen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Taskinen, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004181483
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Taskinen, 2020
Publish Date: 2020-04-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman aiheena on autismikirjon lapsen leikki ja sen tukeminen varhaiskasvatuksessa. Perehdyn aluksi yleisesti autismikirjoon sekä siihen liittyviin käyttäytymisen erityispiirteisiin, sillä niiden rooli leikin luonteen näkökulmasta korostuu tutkielmassa. Ennen varsinaiseen tutkimuskysymykseen vastaamista avaan leikin käsitettä, jotta leikin perinteinen luonne avautuisi lukijalle. Tämän seurauksena lähden vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, jonka tarkoituksena on antaa kokonaiskuva siitä, millaista autismikirjon lapsen leikki voi olla. Seuraavassa tutkimuskysymyksessä perehdyn tämän tiedon avulla autismikirjon lapsen leikin tukemiseen varhaiskasvatuksessa. Tavoittelin tässä toisessa tutkimuskysymyksessä käytännönläheistä näkökulmaa, jolloin tuen muodot on mahdollista ottaa mukaan arjen työhön.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja tarkemmin eriteltynä siinä on toteutettu integroivaa tutkimustyyliä. Hyödynnän tutkielmassa suhteellisen laajasti aiempaa tutkimusta ja erilaisia aineistoja, jotta kokonaiskuva muodostuisi selkeäksi kokonaisuudeksi. Tutkielmassa on hyödynnetty niin tuoreempaa kuin vanhempaakin kirjallisuutta.

Tutkielmassa kävi ilmi, että autismikirjon lapsen leikkiä voidaan kuvailla tiettyjen peruspiirteiden mukaan, vaikkakin siinä esiintyy myös vaihtelua yksilöiden välillä. Autismikirjon lapsen leikkiä värittää persoonallinen leikkikalujen käyttö. Lapsi saattaa esimerkiksi keskittyä lelujen yksityiskohtiin ja käsitellä niitä toistuvin tavoin. Autismikirjon lapsi leikkii mieluusti yksin ja mielikuvitusleikit näyttäytyvät tälle usein haastavina. Leikin tukeminen voi lähteä liikkeelle leikin halun herättämisestä, jolloin ympäristöä muokataan leikkiin kutsuvaksi esimerkiksi leikkikalujen ja tilojen selkeyden keinoin. Leikin tukemisessa voidaan hyödyntää lapsen mielenkiinnonkohteita, palkkioita sekä aikuisen konkreettisia tuen keinoja, joita ovat esimerkiksi vihjeet leikistä ja sen kulusta. Autismikirjon lapsen leikin tukemisessa voidaan hyödyntää myös struktuurin keinoja.

Vaikka leikki voi näyttäytyä lapselle jopa haastavana on sen tukeminen kuitenkin tärkeää. Autismikirjon lapsen leikin tukemisella on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia esimerkiksi lapsen sosiaalisiin suhteisiin sekä leikin luonteen kehittymiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Taskinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.