University of Oulu

Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan ensimmäisen ja viidennen vuoden opiskelijoiden opiskeluun liittyvä tiedonhankinta

Saved in:
Author: Lahtinen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 117
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004211488
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Lahtinen, 2020
Publish Date: 2020-04-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huotari, Maija-Leena
Reviewer: Huotari, Maija-Leena
Enwald, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani aiheena on Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan ensimmäisen ja viidennen vuoden opiskelijoiden opiskeluun liittyvä tiedonhankinta. Tutkin millaisista tiedonlähteistä yliopisto-opiskelijat etsivät tietoa opintoihin liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla tämä tavoite on 55 opintopisteen suorittaminen ja viidennen vuoden opiskelijoilla pro gradu -tutkielman laatiminen. Tarkastelen tässä opiskeluun liittyvässä tiedonhankinnassa esille tulevia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä tunteita, joita opiskelijat kokevat tiedonhankintaprosessin aikana. Tutkimukseni on pääasiallisesti kvantitatiivinen tutkimus. Aineistonkeruumenetelmänä oli kysely, jonka perusjoukon muodostivat Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden sähköpostilistalla olevat 1366 opiskelijaa. Analyysimenetelmänä käytin tilastollisia suoria jakaumia ja teorialähtöistä sisällönanalyysiä avovastausaineiston käsittelyyn sekä tulosten havainnollistamiseen graafisia esityksiä ja taulukoita. Aineiston keräsin luottamuksellisesti lähettämällä linkin kyselyyn sähköpostiviestillä humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden sähköpostilistan kautta toukokuussa 2019 kaikille läsnäolleille opiskelijoille. Käytin systemaattista otantaa ja pyysin vain ensimmäisen (n=230) ja viidennen (n=160) vuoden opiskelijoita vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn vastasi 64 opiskelijaa. Heistä 31 oli ensimmäisen vuoden ja 33 viidennen vuoden opiskelijaa. Vastausprosentti oli 16,4. Tulosten mukaan ensimmäisen ja viidennen vuoden opiskelijat käyttävät opiskeluun liittyvässä tiedonhankinnassa pääosiltaan samanlaisia painettuja ja digitaalisia tiedonlähteitä. Kuitenkin viidennen vuoden opiskelijoiden painettujen tiedonlähteiden käyttö on monipuolisempaa kuin ensimmäisen vuoden opiskelijoilla. Lisäksi viidennen vuoden opiskelijat käyttävät enemmän painettuja opinnäytetöitä ja tieteellisiä lehtiä ja puolestaan ensimmäisen vuoden opiskelijat luentomonisteita ja esitelmiä. Molemmat opiskelijaryhmät kokevat myös osaavansa arvioida käyttämiensä tiedonlähteiden laatua yleisesti hyvin. Viidennen vuoden opiskelijoiden oman käsityksen mukaan tiedonlähteiden käyttö muuttuu paljon ensimmäisen ja viidennen opintovuoden välisenä aikana. Tulokset heijastavat Kuhlthaun tiedonhankinnan prosessimallin (1993) tunteiden muutosta kuvaavaa osaa pääosiltaan. Jatkotutkimuksessa aineistotriangulaatioita voisi soveltaa tiedonkeruussa esimerkiksi haastattelemalla opiskelijoita kyselyn lisäksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Lahtinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.