University of Oulu

Lapsen aistisäätelyhäiriön tukeminen lapsiryhmän tiimityöskentelyssä

Saved in:
Author: Mäkelä, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004221504
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mäkelä, 2020
Publish Date: 2020-04-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa perehdyn aistisäätelyhäiriöihin ja niiden vaikutuksiin lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen, kasvun ja oppimisen kannalta. Lisäksi nostan esille häiriöiden tukemisen koko lapsiryhmän tiimin työskentelyn näkökulmasta. Tutkielmassani erittelen aistisäätelyhäiriöiden erilaisia ilmenemistapoja, aistiyliherkkyyttä, -aliherkkyyttä ja aistimushakuisuutta. Käsittelen olennaisimpia ympäristöön, toimintaan, itsesäätelytaitoihin ja yhteistyöhön liittyviä tekijöitä, joiden avulla lapsiryhmän tiimi voi tukea varhaiskasvatuksen kontekstissa lapsen aistisäätelyhäiriötä.

Aistisäätelyhäiriöt vaikuttavat yksilöllisesti ja monimuotoisesti lapsen arkeen. Vaikeudet aistien säätelyssä ilmenevät erityisesti esimerkiksi motorisessa ja kielellisessä kehityksessä. Myös oppimisen ja keskittymisen vaikeudet nousevat keskeisiksi. Olennaista aistisäätelyhäiriöissä ovat lisäksi voimakkaat käytösreaktiot, jotka voidaan tulkita yhdeksi haastavan käyttäytymisen ilmenemistavaksi lapsen ympäristössä. Käyttäytymisen kautta häiriöillä on osaltaan vaikutusta myös lapsen leikkiin, vuorovaikutukseen ja osallisuuteen sekä itsetuntoon. Lapsi tarvitsee näihin arjen toimintojen vaikeuksiin ymmärrystä sekä johdonmukaista tukea lähiympäristöiltään.

Kuvailevan, integroivan tutkimusmenetelmän avulla olen luonut monipuolisen kuvan aiheestani, hyödyntäen laajasti sekä kansainvälistä että kotimaista lähdekirjallisuutta. Olen sisällyttänyt tutkielmaani mahdollisimman ajankohtaista lähdekirjallisuutta tukemaan hieman vanhempia perusteoksia aiheestani voidakseni soveltaa tuloksia nykyaikaiseen varhaiskasvatuksen kontekstiin. Objektiivisuuden ja luotettavuuden olen pyrkinyt varmistamaan lähdekirjallisuuden kriittisen arvioinnin sekä kirjallisuuskatsauksen avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Mäkelä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.