University of Oulu

Hoitotyön johtajien käsityksiä tunneälystä ja sen merkityksestä hoitotyön johtamisessa

Saved in:
Author: Lähteenmäki, Heidi1; Vuorentola, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004221506
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Lähteenmäki; J. Vuorentola, 2020
Publish Date: 2020-04-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pirkola, Heidi
Reviewer: Kanste, Outi
Pirkola, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitotyön johtajien käsityksiä tunneälystä ja sen merkityksestä hoitotyön johtamisessa. Tavoitteena on parantaa johtamisen laatua, tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä. Tutkimuksen avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää hoitotyön johtamiseen liittyvien kehittämistarpeiden tunnistamisessa, johtamisen laadun, työtyytyväisyyden ja tuloksellisuuden parantamisessa sekä johtamiskoulutusten sisältöjen suunnittelussa. Tutkimuksessa vastataan tutkimuskysymyksiin: Millaisia käsityksiä hoitotyön johtajilla on tunneälystä? Millaisia käsityksiä hoitotyön johtajilla on tunneälyn merkityksestä hoitotyön johtamisessa?

Tunneäly tarkoittaa yksilön kykyä havainnoida, tulkita, säädellä ja hallita sekä omia että muiden tunteita. Tunneälyyn liittyy myös vuorovaikutus, empatia, motivointitaidot ja kyky käyttää tunteita päätöksenteon tukena. Tunneälykäs johtaminen vaikuttaa positiivisesti työntekijöihin, työhyvinvointiin, työhön sitoutumiseen, hoidon laatuun, muutoksista selviytymiseen, organisaation tuloksellisuutteen sekä johtajan omaan hyvinvointiin. Tunneälykkäällä johtamisella on mahdollista vastata terveydenhuollon ajankohtaisiin haasteisiin, kuten työtyytymättömyyteen ja työhön sitoutumattomuuteen.

Tutkimus perustuu fenomenografiseen lähestymistapaan. Aineisto koostuu hoitotyön johtajien haastatteluista ja tutkimus toteutettiin teemahaastattelulla. Aineisto kerättiin kasvokkain (n= 10) sekä sähköpostitse (n= 6) tapahtuvalla yksilöhaastattelulla. Aineisto analysoitiin fenomenografisella analyysillä.

Tutkimuksen tuloksena muodostui neljä kuvauskategoriaa: tunneälyn ominaispiirteet, tunneälyyn liittyvät kyvyt, tunneälyn kehittäminen ja tunneälyn merkitys hoitotyön johtamisessa. Hoitotyön johtajat tunnistivat tunneälykäsitteen, mutta käsitteen sisältö ja ominaispiirteet eivät olleet täysin selviä. Tunneälyä voi kehittää itsereflektion, työnohjauksen, vertaistuen ja koulutuksen avulla. Tunneälykkään johtamisen merkitys korostui hoidon laatuun, tiimityöhön, henkilöstö- ja muutosjohtamiseen liittyen. Tunneälykkään johtamisen merkitys työhyvinvointiin ja työhön sitouttamiseen ei korostunut. Hoitotyön johtajien tietoisuutta tunneälykkään johtamisen laajasta vaikuttavuudesta tulisi merkittävästi lisätä.

Nurse leaders’ perception of emotional intelligence and its role in nursing management

Abstract

The purpose of this study is to describe nurse leaders’ perceptions of emotional intelligence and its role in nursing management. The aim is to improve the quality of management, efficiency and job satisfaction. The information obtained through the research can be used to identify developmental needs related to nursing leadership, to improve the quality of leadership, job satisfaction and performance, and to design content for leadership training. The research answers following research questions: What are the perceptions of nurse leaders about emotional intelligence? What perceptions do nurse leaders have about the importance of emotional intelligence in nursing leadership?

Emotional intelligence refers to the ability of an individual to observe, interpret, regulate and control both his or her own emotions and those of others. Emotional intelligence also involves interaction, empathy, motivation skills and the ability to use emotions to support decision making. Emotionally intelligent leadership has a positive impact on employees, well-being at work, commitment to work, quality of care, coping with change, organizational performance, and the leader’s own well-being. Emotionally intelligent leadership can meet current challenges in healthcare, such as unemployment and non-commitment to work.

The study is based on a phenomenographic approach. The material consists of nurse leaders interviews and the research was conducted with a theme interview. The material was collected through face-to-face (n = 10) and e-mail (n = 6) individual interviews. The material was analyzed by phenomenographic analysis.

The study resulted in four categories of description: characteristics of emotional intelligence, abilities related to emotional intelligence, developing emotional intelligence and the role of emotional intelligence in nursing management. Nurse leaders recognized the concept of emotional intelligence, but the content and characteristics of the concept were not fully understood. Emotional intelligence can be developed through self-reflection, guidance, peer support and education. The importance of emotionally intelligent leadership was emphasized in terms of quality of care, teamwork, HR and change management. The importance of emotional intelligence in occupational well-being and commitment to work was not emphasized. Nurse leaders should be made more aware of the widespread impact of emotionally intelligent leadership.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Lähteenmäki; Jonna Vuorentola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.