University of Oulu

Perhehoitoon sijoitetun lapsen ja sijaisperheen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Snåre, Ronja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004221510
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Snåre, 2020
Publish Date: 2020-04-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia, kuinka perhehoitoon sijoitettua lasta ja tämän sijaisperhettä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksessa selvitän, kuka on sijoitettu lapsi ja miten häntä ja hänen perhettään voidaan tukea varhaiskasvatuksen piirissä. Käsitteiden kautta vastataan ensimmäiseen kysymykseen, ”kuka on sijoitettu lapsi”? Toiseen kysymykseen vastaan tutkimukseni kautta. Etsin tutkimuksessani sijoitettujen lasten suurimmat ja yleisimmät tuentarpeet, kuten kiintymyssuhdeongelmat, identiteetin rakentumisen ja traumatisoitumisen. Tutkimuksessa selvitetään myös, kuinka varhaiskasvatuksessa on mahdollista puuttua näihin tuentarpeisiin. Tutkimus suoritetaan kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka tutkimusmenetelmänä toimii kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda lisää informaatiota sijoitetuista lapsista ja heidän sijaisperheistään varhaiskasvatuksessa.

Huostaanottojen ja niiden kautta myös sijoitusten määrä on jatkuvassa kasvussa, mikä merkitsee sijoitettujen lasten määrän kasvua myös varhaiskasvatuksessa. Sijoitettu lapsi on lastensuojelun asiakkuudessa ja huostaanoton päätöksen yhteydessä sijoitettu perhehoitoon. Sijoitetun lapsen biologiset vanhemmat säilyvät lapsen virallisina huoltajina, mutta kasvusta ja kehityksestä vastaavat sijaisvanhemmat. Tutkimuksen tarkastelukohteena ovat sijaisperhe, sijoitettu lapsi ja varhaiskasvatus, sekä sen tarjoama tuki.

Tavoittelen kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin etsiä tietoa ja tutkia aihetta monipuolisesti, sekä vastata tutkimuskysymyksiini selkeästi. Lähteiden käytössä pyrin laajaan ja monipuoliseen lähdevalikoimaan, sekä asianmukaiseen lähdekriittisyyteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ronja Snåre, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.