University of Oulu

Tiedettä ja viestintää lääkäri-potilassuhteessa

Saved in:
Author: Modarress, Marella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 104
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004231518
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Modarress, 2020
Publish Date: 2020-04-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Sahlgren, Jari
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:

Tiivistelmä

Hyvinvointi ja terveys koskettavat jokaista ihmistä, toisaalta myös sairastuminen ja hoitoon hakeutuminen ovat vääjäämättömiä jossain elämän vaiheessa. Lääkärin ja potilaan kohtaaminen on viestinnällinen tilanne, josta käytännössä jokaisella on omakohtaista kokemusta. Kiinnostusta tämän klassisen viestintätilanteen tutkimiseen on lisännyt tietoisuus onnistuneen lääkäri-potilassuhteen vaikutuksista potilaan hoitotyytyväisyyteen sekä hoitoon sitoutumiseen. Taustalla vaikuttavat myös yhteiskunnan yleinen kehittyminen ja terveydenhuollon rakenteiden uudistuminen, väestön koulutustason kasvu sekä tiedejournalismin medikalisoituminen.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lääkäri-potilassuhdetta tiedeviestinnällisestä näkökulmasta. Tarkoitus oli selvittää viestinnän merkitystä vastaanottotilanteessa: mitkä tekijät vaikuttavat lääkäri-potilasvuorovaikutussuhteeseen ja sitä kautta potilastyytyväisyyteen sekä miten potilaat kokivat lääkärin onnistuvan lääketieteellisen tiedon yleistajuistamisessa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan Fysiatrian poliklinikan kanssa. 37 poliklinikan potilasta vastasi kyselytutkimukseen, lisäksi haastateltavana oli yksi poliklinikan lääkäri ja yksi tutkijan oma potilas.

Tutkimuksessa havaittiin, että lääkäri-potilasvuorovaikutussuhteen keskiössä ovat tieteestä viestiminen, henkilökemioiden kohtaaminen ja käytettävissä oleva aika. Potilaat yhdistivät onnistuneen vuorovaikutuksen ja kuulluksi tulemisen kokemuksen lääkärin ystävälliseen ja ihmisläheiseen sekä ymmärtäväiseen asenteeseen, kykyyn kuunnella ja kuulla sekä luoda kiireettömyyden tuntu. Lääkärin tieteestä viestimisen odotetiin puolestaan olevan tarkkaa, selkeää ja ymmärrettävää, lisäksi potilaat toivoivat lääketieteellisen tiedon yleistajuistamista. Edellä mainitut tutkimustulokset ovat linjassa aiempien kotimaisten ja kansainvälisten tutkimustulosten kanssa. Aihetta olisi syytä tutkia lisää, koska tietoisuuden lisääntyminen vuorovaikutuksen merkityksestä hoitosuhteessa on ensiarvoisen tärkeää kehitettäessä entistä parempia ja tehokkaampia hoitomalleja sekä koulutettaessa uusia terveydenhuollon ammattilaisia.

Science and communication in physician-patient relationship

Abstract

Health and wellbeing concern all of us. Everyone has had some experience of communication with a physician. Interest towards research in physician-patient relationship and communication has increased during the last decades with the growing evidence of the benefits of successful physician-patient relationship to the patients’ satisfaction and adherence as well as their improved health status. The general development of the society, the regeneration of the health care system, and the medicalization of the science journalism have raised the question of the patient empowerment and the patient’s role in the health care to the spotlight.

The aim of this study was to investigate the physician-patient relationship through science communication perspective. The purpose was to find out which factors influence the physician-patient communication and contribute towards a successful relationship and, also, what made patients feel that the physician had succeeded when communicating about the medical science. The research was carried out in collaboration with the Physiatry Polyclinic of the University Hospital of Oulu. A group of 37 patients agreed to take part in the study by answering the questionnaire. Additionally, one patient and one physician were interviewed.

Based on the present study, science communication, interpersonal relationship, and reception time are in the center of the physician-patient relationship. Patients associate successful physician-patient relationship to the friendly, humane, and compassionate attitude of the physician. Also, the feeling of a long enough reception time was important for the patients. As for the physicians’ successful communication about medical science, patients expected, exact and explicit but at the same time comprehensible communication. These findings are in line with previous literature and research results. Further studies are still needed to increase our understanding of the physician-patient relationship as it is a crucial part of developing better health care system.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marella Modarress, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.