University of Oulu

Motivaatio varhaiskasvatusikäisten lasten liikunnassa

Saved in:
Author: Leinonen, Rosalia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004241531
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Leinonen, 2020
Publish Date: 2020-04-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on pohtia, miten motivaatio näyttäytyy lapsen liikunnassa ja liikunnallisessa toiminnassa ja miten varhaiskasvatuksen opettaja voi motivoida lasta liikkumaan enemmän. Toteutan tutkimuksen kuvailevan, integroivan, kirjallisuuskatsauksen avulla, jossa pyrin mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti tuomaan esiin tutkielmani kannalta tärkeät käsitteet. Tutkielmassa nostan esiin motivaation, liikunnan ja niitä tukevia käsitteitä, kuten motivaatioilmaston, itsemääräämisteorian ja ympäristön. Koen nämä käsitteet tärkeäksi tutkielmani kannalta, sillä ne pyrkivät avaamaan, mitä liikunnalla ja motivaatiolla tarkoitetaan.

Liikunnan vaikutukset lapsen kasvulle ja kehitykselle on noussut mediassa esiin ja lasten liikalihavuuden merkkejä on havaittu jo Suomessa. Tähän tilanteeseen tulisi kiinnittää huomiota jo varhaiskasvatusikäisten lasten kohdalla. Tässä tutkielmassa kiinnostuksen kohteena nousee erityisesti se, miten liikunta ja motivaatio näyttäytyvät varhaiskasvatuksen kontekstissa, ja millä eri keinoilla varhaiskasvattaja voi motivoida lasta liikkumaan. Liikalihavuuden ja sen tuomien sairauksien estäminen voidaan aloittaa jo varhaiskasvatusikäisistä lapsista. Varhaiskasvatuksessa tuotettu into ja motivaatio liikuntaa kohtaan vaikuttaa myös myöhemmällä iällä. Tärkeää on vahvistaa lasta, tukea ja kannustaa häntä harrastamaan ja olemaan kiinnostunut liikunnasta. Liikunnalla ja liikuntakasvatuksella on paljon vaikutusta lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Liikunnan avulla lapsi tunnistaa tunteita, harjoittelee kognitiivisia taitoja, kehittää motorisia taitojaan, kuten välineenkäsittely- tai tasapainotaitoja, kehittää ja kuormittaa lihaksistoa, luustoa, hengitys- ja verenkiertoelimiä ja hermostoa. Motivaation avulla lapsi kokee enemmän kiinnostusta liikunnasta. Lapselle on ominaista tutkia ympäristöään ja varhaiskasvattajan tulee ottaa tästä koppi ja motivoida sen kautta lapsia liikkumaan. Kannustaminen ja motivointi ovat keinoja, joilla saadaan lapsi liikkumaan ja nauttimaan liikkumisesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Rosalia Leinonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.