University of Oulu

Fysiikkaa, musiikkia ja matematiikkaa laaja-alaisessa oppimisprojektissa

Saved in:
Author: Turkki, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004241545
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Turkki, 2020
Publish Date: 2020-04-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huttula, Saana-Maija
Reviewer: Huttula, Saana-Maija
Urpelainen, Samuli
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on perehtyä laaja-alaiseen oppimiseen sekä luoda fysiikkaa, musiikkia ja matematiikkaa yhdistävä laaja-alainen projekti materiaaleineen yläkoululaisille. Työssä on esiteltynä opetussuunnitelman velvoittamaa oppiainerajojen ylittämistä useasta eri näkökulmasta. Aiheesta on koottu sekä teoriaa kasvatustieteelliseltä pohjalta että vinkkejä käytännön toteutukseen. Työssä on valmiit materiaalit niin oppilaille kuin opettajalle yhden esimerkkiprojektin toteuttamiseen.

Keskeinen osa uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta ovat erilaiset oppimisprojektit. Projekteissa olennaisinta ei aina ole varsinaisen sisällön oppiminen, vaan lähestymistavat aiheeseen sekä oppimisen mahdollistaminen. Ilmiölähtöinen projektiopiskelu ei tarjoa vastauksia kaikkiin koulun haasteisiin, eikä se poista asioiden kunnolla ja tarkasti oppimisen tarpeellisuutta. Tavoitteena oppiainerajojen ylittämisessä on muodostaa oppilaille yhtenäisempi kuva opetettavista asioista, jotta ne eivät tuntuisi irrallisilta arkipäivän elämästä. Tärkeää on saada oppilaat motivoitumaan oppimiseen, koska silloin oppiminen on myös tehokkaampaa. Projektiluontoisilla laaja-alaisilla kokonaisuuksilla saadaan myös aktivoitua oppilaita havainnoimaan itse ja ajattelemaan luovasti. Jokainen oppilas pääsee itse havainnoimaan asioita ja kenties oppilaat huomaavat, että usein ei ole vain yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita. Oppiainerajoja ylittävä opetus valmistaa oppilaita työelämään ja elämään koulun ulkopuolella ylipäätään. Koulumaailman tulee muuttua vastaamaan tulevaisuuden tarpeita yhä enemmän. Muutos luo haasteita myös opettajille, mutta onneksi kokemus ja tieto oppiainerajoja ylittävästä opetuksesta lisääntyy jatkuvasti. Tarkoitus olisi kannustaa kaikkia tarttumaan rohkeasti laaja-alaisen opetuksen haasteisiin.

Keinoja oppiainerajojen ylittämiseen on monia ja ne menevät osittain myös päällekkäin. Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen, toiminnallisuus ja ilmiölähtöisyys ovat keskeisiä lähestymistapoja oppiainerajoja ylittävässä opetuksessa. Erilaisia lähestymistapoja käyttämällä koulunkäynti tulee mielekkäämmäksi ja asioita voi oppia helpommin kuin perinteisessä opettajajohtoisessa opetuksessa. Usein oppilaat mieltävät matematiikan ja fysiikan hankaliksi ja jopa tylsiksi oppiaineiksi, kun taas musiikki on useimmiten heidän mielestään ihan mukavaa. Musiikin ohella voidaan oppia fysiikan ilmiöistä ja hyödyntää matematiikkaa niiden havainnoimisessa.

Haasteilta ei muutostyössä tulla välttymään, mutta yhteistyötä tekemällä muutostyö helpottuu. Muutostyö vaatii pitkäjänteisyyttä, eikä se tapahdu hetkessä. Työssä suunniteltu esimerkkiprojekti on tarkoitettu yhdeksi välineeksi helpottamaan laaja-alaista opetusta. Valmiin projektin avulla on helpompaa tarttua laaja-alaiseen opetukseen, jos ajatus tuntuu muuten hankalalta. Projektia voi myös käyttää vain runkona ja halutessaan tehtäviä voi muokata mieluisikseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Turkki, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.