University of Oulu

Digitaalisen alustatalouden liiketoimintamallit

Saved in:
Author: Tuisku, Santtu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004291561
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Tuisku, 2020
Publish Date: 2020-04-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Digitaalisiin alustoihin ja alustatalouteen liittyvä keskustelu on lisääntynyt nopeasti ympäri maailman. Moni maailman arvokkaimmista yrityksistä perustaa nykyään toimintansa osittain tai kokonaan alustoihin. Yhä useampi yritys on siirtynyt pois omien tuotteiden tai palveluiden kehittämisestä ja myynnistä. Sen sijaan ne keskittyvät markkinoiden eri osapuolien, kuten kysynnän ja tarjonnan, yhteen tuomiseen. Nämä yritykset tarjoavat alustoja, joiden arvonluonti- ja ansaintamallit ovat hyvin erilaisia perinteisiin yrityksiin verrattuna. Alustat ovat levinneet lähes kaikille toimialoille. Tyypillisesti samaa asiaa tekeviä alustoja on markkinoilla vain vähän, sillä alustojen välisessä kilpailussa on taipumus siihen, että yksi alusta valtaa koko markkinan tai erittäin suuren osan siitä.

Työn tavoitteena on ymmärtää digitaalisen alustatalouden taustalla olevia tekijöitä, määritellä alustat ja niihin olennaisesti liittyvät käsitteet sekä luokitella alustat päätyyppeihin. Erityyppisten alustojen liiketoimintamalleja tarkastellaan ja myös vertaillaan keskenään. Tutkimusmetodina käytetään kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, jonka tarkoituksena on muodostaa synteesi aiemman aiheeseen liittyvän tutkimuksen pohjalta. Tärkeimpinä tuloksina alustat luokitellaan kahteen päätyyppiin: transaktio- ja innovaatioalustoihin, sekä näitä kahta yhdistäviin integroituihin alustoihin. Työssä esitetään, mitkä tekijät yhdistävät kaikkien alustojen liiketoimintamalleja, mutta myös sitä, miten eri alustatyypit eroavat toisistaan arvonluonnin, arvon välityksen ja arvon realisoinnin osalta. Työn tuloksia voidaan käyttää pohjana aihepiiriin liittyvälle jatkotutkimukselle ja siitä voi olla hyötyä myös opetuskäytössä.

Business models of digital platforms

Abstract

Discussion around digital platforms and the platform economy has increased rapidly around the world. Many of the world’s most valuable companies base their current operations partly or completely on platforms. More companies are moving away from developing their own products or services and selling them to their customers. Instead, they focus on working as an intermediate between different market sides and their participants. The different sides can be e.g. demand and supply sides of the market. The ways that platforms create, deliver and capture value are different compared to traditional companies. Platforms have spread to almost every industry. Typically, there are not many similar platforms operating in the market simultaneously, because the competition between platforms tends to move towards a winner-take-all situation, where one dominant platform captures all or most of the market.

In the thesis, the aim is to understand the reasons behind the emergence of platforms, to define platforms and their different types and to compare their business models. A descriptive literature review is used as the research method in which synthesis is formed based on prior research. As a result, digital platforms are classified into two main types: transaction platforms and innovation platforms. Platforms that combine the two main types are called integrated platforms. In the thesis, the business models of different platform types are compared in terms of value creation, value delivery and value capture. The key findings can be used as a basis for future research and can also be useful for teaching purposes.

see all

Subjects:
Copyright information: © Santtu Tuisku, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.