University of Oulu

Asetusaikojen hallinta SMED-menetelmällä

Saved in:
Author: Hanhimäki, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004291563
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hanhimäki, 2020
Publish Date: 2020-04-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä tutkitaan asetusaikojen vaikutusta yrityksen toimintaan ja esitellään asetusaikojen lyhentämiseksi kehitetyn SMED-menetelmän mukainen kehitystyön eteneminen. Tutkimus tehdään kirjallisuuskatsauksena. Työssä käy ilmi, mitä etuja lyhyet asetusajat tuovat yrityksen toimintaan ja miten SMED-menetelmää on kirjallisuudessa täydennetty vastaamaan paremmin sen tavoitteita.

Työ antaa selkeän kuvan, miksi asetusaikojen lyhentäminen on tärkeää ja mitä kilpailullisia etuja lyhyet asetusajat yritykselle tarjoavat. Lyhyet asetusajat ovat yksi Just-In-Time -toiminnan perusedellytyksistä ja mahdollistavat yrityksen siirtymisen lean-tuotantoon. Työssä käydään SMED-menetelmän implementointi tarkasti läpi ja esitetään keinoja, miten menetelmää on kirjallisuudessa täydennetty ja parannettu. Tutkimus osoitti, että SMED-menetelmä kuin se on alun perin esitetty, ei sellaisenaan sovellu jokaiseen kehitystilanteeseen.

SMED-menetelmä soveltuu hyvin olemassa olevien asetusoperaatioiden kehittämiseen, mutta menetelmää tulee kuitenkin täydentää eri kehitystilanteisiin sopivaksi tapauskohtaisesti. Täydennyskeinoja voivat olla esimerkiksi erilaiset lean-työkalut menetelmän eri vaiheissa. Lyhyiden asetusaikojen säilyttäminen vaatii aina standardoidut ohjeet asetusoperaatioiden suorittamiseksi.

Controlling setup times with SMED methodology

Abstract

This thesis studies the impact of setup time in company’s performance. The main focus is to introduce SMED methodology and how SMED methodology should be implemented. The SMED methodology is planned for efficient setup time reduction. The study is carried out as a literature review. The thesis shows how short setup times affects to the company’s performance and how SMED methodology is supplemented in the literature.

The thesis shows why setup time reduction is important for the company and what competitive advantages short setup times offers for the company. Short setup times are one of the cornerstones of Just-In-Time production. Short setup times also make lean manufacturing possible for the company. The main focus of this study is to explain how setup time reduction project should be implemented with SMED and how the methodology should be supplemented. This study claims that SMED methodology does not fit in every reduction project how it was originally presented.

SMED methodology is an efficient way to improve existing setup operations, but the methodology should be adapted to different situations case by case. Recommended ways to supplement SMED methodology is to use different lean tools in different stages of SMED. Preserving short setup times needs always standardized instructions to perform setup operations.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mika Hanhimäki, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.