University of Oulu

Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisten tiimien johtaminen työhyvinvoinnin näkökulmasta : systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Olkoniemi, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004291571
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Olkoniemi, 2020
Publish Date: 2020-04-29
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pirkola, Heidi
Reviewer: Huhtakangas, Moona
Pirkola, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja tuoda yhteen tieto, miten moniammatillisten tiimien johtamista työhyvinvoinnin näkökulmasta on sosiaali- ja terveydenhuollossa tutkittu ja mitä teemoja aiheeseen liittyen nousee esille. Tavoitteena on tuottaa ajankohtaista ja käytännön työssä hyödynnettävää tietoa ja tarjota suuntaa tuleville tutkimuksille.

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin järjestelmällisesti Cinahl-, Scopus- ja Medic -tietokantoihin. Tutkimukseen valittujen alkuperäistutkimusten laatu arvioitiin mukaillen laadullisia ja määrällisiä Joanna Briggs -instituutin laatimia kriittisen arvioinnin tarkistuslistoja. Analysoitava aineisto muodostui 7 alkuperäisartikkelista. Aineiston analysoinnissa käytettiin induktiivista sisällönanalyysia.

Tämä systemaattinen kirjallisuuskatsaus antaa kuvan siitä, miten sosiaali- ja terveysalan moniammatillisten tiimien johtamista on työhyvinvoinnin näkökulmasta tutkittu ja mitä teemoja moniammatillisten tiimien johtamisesta työhyvinvoinnin näkökulmasta nousee esille. Suurin osa tämän tutkimuksen alkuperäisartikkeleista olivat määrällisiä tutkimuksia ja tehty Yhdysvalloissa. Kaksi seitsemästä tutkimuksesta käsitteli autenttista johtamista työhyvinvoinnin näkökulmasta. Teemoina esille nousivat johtajaan, johtamistyyliin sekä johtajan mahdollistamiin toimintatapoihin liittyvät piirteet. Työhyvinvoinnin näkökulmasta moniammatillisten tiimien johtamisessa korostuivat erityisesti johtajan johtamistyyli ulkoiselle työhyvinvoinnille, tiimin jäsenten osallistaminen, kunnioitus, työympäristö ja konfliktinhallintataidot.

Leadership in multiprofessional social and health care teams from job satisfaction’s viewpoint : a systematic literature review

Abstract

The purpose of this study is to review and bring together the information of the leadership in multiprofessional health and social care teams from job satisfaction’s viewpoint. In additional the purpose is to review what themes come up of the topic. The aim of this study is to produce a current information to utilize in practical work and offer direction for the future researchers.

This systematic literature review was conducted systematically within the Cinahl-, Scopus- and medic -databases. The quality of the original studies selected for the study was assessed according to the qualitative and quantitative critical evaluation checklists prepared by the Joanna Briggs Institute. The literature to be analyzed consisted of 7 original articles. Inductive content analysis was used to analyze the data.

This systematic literature review provides a picture what kind of research data already exists of leadership in multiprofessional health and social care teams from job satisfaction’s viewpoint as well as what themes come up of the topic. Most of this systematic literature review’s original studies were quantitative studies and made in United States. Two of seven studies concerned the authentic leadership from job satisfaction perspective. The themes that comes up were related the features of the leader, leadership styles and practices enabled by the leaders. Specially of the leadership in multiprofessional health and social care teams from job satisfaction’s viewpoint emphasized the importance of leadership style for the external job satisfaction, inclusion of team members, respect, working environment and leader’s conflict management skills.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Olkoniemi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.