University of Oulu

“In English below” : Finnish-into-English translations of events organised by student societies at the University of Oulu

Saved in:
Author: Parviainen, Kalle1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005011590
Language: English
Published: Oulu : K. Parviainen, 2020
Publish Date: 2020-05-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rauniomaa, Mirka
Reviewer: Siromaa, Maarit
Rauniomaa, Mirka
Description:

Abstract

This pro gradu thesis examines how event descriptions in events organised by the student societies at the University of Oulu are translated from Finnish into English. The event descriptions are analysed by comparing the source (Finnish) and target (English) language texts. The primary data for this research comes from the public Facebook events, created by the student organisations. It is assumed that the event descriptions are translated by volunteer, amateur translators, and thus the texts offer an intriguing look into the varied translation strategies utilised in them, as well as the translations of cultural items related to student culture in Oulu. The focus of this study is on how cultural terminology is translated from the source language to the target language, what items are explicitated or omitted in the translations, and how the meaning and function of the original text is conveyed in the translations.

The theoretical framework for this study draws on translation studies and presents two differing translation strategies: explicitations and omissions. Explicitation expands upon the original text; making explicit in the target language text what the source text implies, or sometimes explaining the event information in greater detail. Omitting as a translation strategy removes some elements when translating from the source to the target text, such as condensing the text. Further analysis is done by applying the concept of languaging which is used to describe settings in which multiple languages are used simultaneously.

As a conclusion, the event descriptions and the translation strategies utilised in them vary greatly. Based on the analysis, it can be stated that both the Finnish and the English event descriptions require a certain level of cultural awareness from the reader regarding student culture. There also seems to be a tendency of omitting extraneous information in the translated descriptions, such as additional activities the students can participate in, or highly expressive language that is translated from Finnish into a more simplified English version. The event descriptions also have a relatively uniform layout and textual elements that recur in almost all of them.

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on Oulun yliopiston opiskelijajärjestöjen tapahtumakuvausten kääntäminen suomesta englantiin. Käännöstekstejä tutkitaan vertailemalla lähdekieltä (suomi) ja kohdekieltä (englanti). Tutkimuksen aineisto koostuu opiskelijajärjestöjen Facebookissa julkaisemista, julkisista tapahtumakuvauksista. Oletus on, että opiskelijat ovat itse kääntäneet tapahtumatekstit, joten nämä amatöörikääntäjien tekemät tekstit tarjoavat mielenkiintoisen näkymän erilaisiin käännösstrategioihin sekä oululaisen opiskelijakulttuuriin liittyvän sanaston kääntämiseen. Tutkimuksen erityinen painopiste onkin siinä, miten kulttuurisidonnaista terminologia käännetään lähdekielestä kohdekielelle, mitä asioita käännösteksteissä selitetään tai jätetään kääntämättä, ja miten käännökset tuovat esille lähdetekstin toiminnan ja tarkoituksen.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys esittelee erilaisia käännöstutkimuksia ja esittelee erityisesti kaksi erilaista käännösstrategiaa, eli täsmällistämisen ja poistot. Täsmällistämisessä käännöstekstissä tuodaan eksplisiittisesti esille se, mitä lähdeteksti implikoi, ja joskus tämä tapahtuu tapahtumien yksityiskohtien tarkemmalla kuvaamisella. Poistaminen käännösstrategiana tarkoittaa tiettyjen tekstin osien kääntämättä jättämistä tai lähdetekstin huomattavaa tiivistämistä. Analyysissä hyödynnetään myös kieleilyä, eli ilmiötä, jossa kahta tai useampaa eri kieltä käytetään yhtäaikaisesti samassa yhteydessä.

Tutkimuksen tuloksena voidaan huomata, että tapahtumakuvaukset ja niiden kääntämiseen käytetyt käännösstrategiat vaihtelevat suuresti. Sekä suomenkieliset että englanninkieliset tapahtumatekstit vaativat lukijaltaan huomattavaa opiskelijakulttuurillista tietoa. Analyysin perusteella käännöksistä usein poistetaan tapahtuman tärkeimpään sisältöön liittymätöntä tietoa, kuten tapahtumissa mahdollisesti olevia ylimääräisiä pieniä aktiviteetteja, tai hyvin kuvainnollisen kielen yksinkertaistamista. Tapahtumakuvauksilla on myös hyvin yhdenmukainen ulkoasu sekä lukuisia, lähes kaikissa kuvauksissa toistuvia samankaltaisia osioita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kalle Parviainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.