University of Oulu

Ryhmäkoon merkitys lapsen sosioemotionaalisen kompetenssin kehitykselle varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Ylikarjula, Tiia1; Ylisirniö, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005041597
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Ylikarjula; L. Ylisirniö, 2020
Publish Date: 2020-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmamme tavoitteena oli muodostaa syvempi ja laajempi ymmärrys lapsen sosioemotionaalisen kompetenssin kehitykseen liittyvistä tekijöistä varhaiskasvatusryhmässä. Huomiomme kiinnittyi erityisesti ryhmäkokoon mahdollisena selittävänä tekijänä, sillä ryhmäkoko on yhteydessä lasten kehitykseen muun muassa sosiaalisten taitojen sekä vertaissuhteiden osalta. Tarkoituksenamme oli etsiä aihettamme eri näkökulmista lähestyviä tutkimuksia ja siten koota vastauksia tutkimuskysymykseemme siitä, millainen merkitys ryhmäkoolla on lapsen sosioemotionaalisen kompetenssin kehitykselle varhaiskasvatuksessa.

Toteutimme kvalitatiivisen tutkielmamme integroivana kirjallisuuskatsauksena, jonka ensimmäinen vaihe oli viitekehyksen kokoaminen. Sen jälkeen keräsimme aineistoomme tutkimuksia, jotka liittyivät tutkimaamme aiheeseen sosioemotionaalisen kompetenssin eri osa-alueiden kautta. Lopulliseen aineistoon valitsimme kuusi tutkimusta aikaväliltä 2012–2018, joiden tulokset analysoimme referoimalla ne ensin lyhyesti, minkä jälkeen reflektoimme niitä viitekehyksemme avulla. Käytimme analyysimenetelmänä teemoittelua. Tutkimusten tuloksista nostimme kolme teemaa: 1) lasten välinen vuorovaikutus ja vertaissuhteet, 2) opettajien mahdollisuudet tukea lasten vertaissuhteita ryhmämuotoisessa toiminnassa sekä 3) opettajien kokemus lapsiryhmän koosta. Näiden teemojen kautta jaoimme tutkimukset niiden tuloksissa ilmenneiden aiheiden mukaan.

Tulokseksi saimme, että ryhmä tai ryhmäkoko on jonkin verran yhteydessä lasten sosioemotionaalisen kompetenssin kehitykseen. Muita siihen liittyviä tekijöitä olivat opettajien näkemys sosiaalisten taitojen tärkeydestä, lapsiryhmän haasteiden ratkaiseminen pedagogisesti koko ryhmää hyödyttävällä tavalla, opettajien huoli lasten yksilöllisestä huomioimisesta suurissa ryhmissä, inklusiivisen kasvatuksen merkitys lasten sosiaaliselle kompetenssille ja vertaissuhteille, vuorovaikutuksen laadun yhteys lasten hyvinvointiin ja sosioemotionaalisen kompetenssin kehitykselle sekä inhibitio- ja tunnesäätelykyvyn rooli lasten vertaissuhteissa.

The significance of group size for a child’s development of socioemotional competence in early childhood education

Abstract

The aim of our thesis was to create a deeper and more comprehensive understanding of the factors that are connected to the development of children’s socioemotional competence in an early childhood education group. We focused especially on the group size as an explaining factor since it’s connected to the children’s development of social skills and peer relationships among other things. Our purpose was to find researches that approached our subject from different aspects. This way we were able to combine answers to the research question of our thesis. Our research question was about the significance of group size for a child’s development of socioemotional competence in early childhood education.

We chose to use an integrative literature review as the method of our qualitative thesis. First, we gathered the conceptual framework and then we collected researches to our material. The researches had to focus on the subject of our thesis through different elements of the socioemotional competence. For our final material we selected six researches from 2012 to 2018. Then we analyzed the results of those researches and reflected them with our conceptual framework. We used thematical analysis as our analytical method. Our themes were: 1) interaction and peer relationships between children, 2) a teacher’s opportunities to support the peer relationships of children in group-based activities and 3) teachers’ experience about the size of a group of children. This way we were able to distribute the researches according to their topics.

As our results we found out that the group or the group size is connected to the development of children’s socioemotional competence to some extent. The other associated factors were the teachers’ opinions about the importance of social skills, solving the problems in children’s group in a pedagogical way that benefits every child in the group and the teachers’ concern of paying attention to each child individually in large kindergarten groups. Other factors were the significance of inclusive education practice for children’s social competence and peer relationships, how the quality of interaction is connected to the wellbeing of children and the development of socioemotional competence and lastly the role of inhibitory control and self-regulation skills in children’s peer relationships.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Ylikarjula; Laura Ylisirniö, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.