University of Oulu

Unen merkitys oppimiselle

Saved in:
Author: Niemelä, Kirsi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005041603
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Niemelä, 2020
Publish Date: 2020-05-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Uni on tärkeä osa ihmisen elämää ja sen vuoksi siihen pitää kiinnittää huomiota nykyistä enemmän. Unella on suuri merkitys ihmiselle koko yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna, koska liian vähäisellä unella on yhteyksiä eri sairauksiin. Uni on ollut tutkimuksen kohteena jo pitkään. Noin kolmasosa maailman väestöstä kokee erilaisia univaikeuksia ja kymmenesosalla vaikeudet ovat pitkittyneet.

Tämä tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, johon on valittu aineistoksi mahdollisimman uusia tutkimuksia ja kirjallisuutta aiheesta. Lähteiden valinnassa ei ole käytetty tiukkaa rajausta. Tutkimuskysymykset ovat nousseet esiin tekijän omasta elämästä. Tutkimuskysymyksistä ensimmäinen koskee unen vaikutuksia ihmisen terveyteen yleisellä tasolla. Toinen tutkimuskysymyksistä on rajautunut koskemaan unen ja oppimisen suhdetta alakouluikäisillä. Tavoitteena tässä kandidaatintyössä on selvittää, miten uni vaikuttaa terveyteen ja onko sillä vaikutuksia oppimiseen.

Liian vähäinen nukkuminen näkyy lapsessa hyperaktiivisuutena ja impulsiivisuutena. Myös tarkkaavaisuuden haasteet ovat yleisempiä liian vähän nukkuvilla. Unella on lisäksi yhteyksiä lapsen kognitiivisten toimintojen suorituskykyyn. Unenpuute voi aiheuttaa päiväaikaista väsymystä ja uneliaisuutta, joka taas nostaa onnettomuusriskiä. Oppimiseen liittyvä keskeisin löydös tutkielmassa on unen ja muistin suhde. Unen aikana ihmisen aivoissa tapahtuu uudelleen jäsentymistä, jolloin päivällä opitut asiat siirtyvät säilömuistiin.

Vaikka unta on tutkittu pitkään, olisi sen tutkimusta hyvä vielä lisätä. Unen tutkimuksen olisi tärkeää olla laadultaan pitkittäistutkimusta, jossa muutoksia mitataan mahdollisimman usein. Digitalisaation myötä myös unen ja älylaitteiden suhdetta olisi mielenkiintoista tutkia. Unen ja oppimisen suhdetta on tutkittu verrattain vähän, joten tulosten luotettavuuden kannalta olisi tärkeää löytää lisää tutkimuksia aiheesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kirsi Niemelä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.